CONDIȚII PENTRU INTERNAREA PACIENȚIILOR ÎN SPITAL

Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă in regim de:

a) spitalizare continuă;

b) spitalizare de zi.

 

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

a) urgenţe medico-chirurgicale și situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

c) tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii;

d) alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul şef de secţie.

Menţionăm că toate internările se fac in concordanţă cu structura de secţii și compartimente pe specialităţi a spitalului.

Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare, paliative şi cuprind:

a) consultaţii;

b) investigaţii;

c) stabilirea diagnosticului;

d) tratamente medicale și chirurgicale;

e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare și masă.

 

  1. CONDIŢII PENTRU INTERNARE ÎN SPITAL A PERSOANELOR ASIGURATE

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie sau  a medicului de specialitate din unităţi sanitare ambulatorii, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Excepţie fac urgenţele medicale, bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament şi bolile psihice acutizate.

 

A. Documente necesare pentru internare:

– Bilet de internare de la medicul de familie/medicul specialist din ambulatoriu;

– Scrisoare medicală de la medicul specialist din Ambulatoriul Integrat al Spitalului cu indicație de internare; ko

– Act de identitate: buletin/carte de identitate, certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani (original și copie);

– Cardul de sănătate (neprezentarea cardului de sănătate obligă pacientul să plătească contravaloarea serviciilor medicale acordate la casieria spitalului);

– Eventuale documente medicale (bilet de externare, investigații etc);

 

B. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:

– Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical acordate în ultimele 12 luni, anterioare internării.

– Pensionari: ultimul cupon de pensie.

– Pentru cetațeni străini: pașaport/act de identitate cu fotografie, card european de asigurări de sănăte, eventual permis de ședere.

 

Pentru acordarea/prelungirea concediului medical, pacienții trebuie să aducă obligatoriu şi următoarele :

– Bilet de internare de la medicul specialist din ambulator sau de la medicul de familie

– Carte de identitate / certificat de naştere / paşaport

– Card de sănătate sau adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate valabilă

– Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul zilelor de concediu de boală primite în ultimele 12 luni

– Xerocopia certificatelor medicale anterioare

 

  1. INTERNARE DE URGENŢĂ

În cazul în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă o urgenţă medicală.

La solicitarea pacientului care nu are calitate de asigurat, se poate continua spitalizarea, după semnarea de către acesta a unui angajamet de plată, document prin care pacientul se angajează să suporte cheltuielile aferente serviciilor medicale primite pe perioada spitalizării.

 

  1. INTERNARE LA CERERE CONTRA-COST

Pacientul suportă cheltuielile aferente serviciilor medicale primite pe perioada spitalizării, conform decontului de cheltuieli primit la externare.

 

 

ÎNREGISTRAREA COPILULUI NOU-NĂSCUT

Acte necesare pentru a putea înregistra naşterea copilului Dumneavoastră:

  • Certificat medical constatator al naşterii
  • Declaraţie de recunoaştere a copilului (în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi)
  • Actele de identitate ale părinţilor – original şi copie
  • Certificatul de căsătorie – original şi copie
  • Declaraţie privind domiciliul copilului (în cazul în care părinţii figurează cu domicilii diferite în actele de identitate)