DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

”LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR SPAȚII PENTRU AMPLASAREA BANCOMATELOR (ATM), AMPLASAREA ANTENELOR DE TELECOMUNICAȚII ȘI A UNOR SPAȚII COMERCIALE ÎN LOCAȚIILE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC”

 

I. Informațiile generale privind proprietarul și administratorul
Consiliul Județean Harghita, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Libertății, nr. 5, tel. 0266 207 700, fax. 0266 207 703 – Proprietar
și
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, tel. 0266 324 193, fax. 0266 372 137 – Administrator

II. Informații privind spațiile
Spațiile de închiriat sunt situate în mun. Miercurea Ciuc, județul Harghita după cum urmează:

a. Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM)
Clădire ADMINISTRATIVĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 2 x 3 mp
Închirierea spațiului care este situat la intrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc lângă poartă, pentru amplasarea unor bancomate (ATM). În clădire există două spații a câte 3 mp fiecare destinat amplasării a două ATM-uri.

b. Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații
Acoperiș TERASĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 100 mp
Închirierea spațiului care este situat pe acoperișul terasă al Spitalului, pentru amplasarea antenelor de telecomunicații.

c. Spații comerciale:
Curtea ”SPITALULUI VECHI” – locație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 10 mp
Închirierea unui teren în incinta curții ”Spitalului Vechi” de la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 2 din Miercurea Ciuc, la intrare în curte situat între clădirea porții și clădirea depozitului pentru amplasarea unei rulote cu destinația de chioșc.

III. Anunțul de licitație
Anunțul de licitație publică pentru închirierea spațiilor Spitalului va fi publictă în Monitorul Oficial al României, partea a VI.-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe pagina de internet al Spitalului.

IV. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de inchiriere
Închirierea spațiilor se face prin licitație publică, organizatp la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în conformitate cu prevederile:
– Date de identificare (Anexa 1)
– Caietului de sarcini (Anexa 2)
– Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
– Contratactul de închiriere (Anexa 4)
– Formulare și modele de documente (Anexa 5)
Modul de prezentare a ofertelor
Conform art. 333 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, închirierea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ teritoriale se face pe bază de licitație publică prin depunerea ofertelor în plic închis.
Ofertele se redactează in limba română și se depun la sediul Spitalulul Județean de Urgență Miecurea Ciuc, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în registrul Oferte, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora primirii.
Pe plicul exterior se va indica obiecul licitației pentru care este depusă oferta, iar plicul interior va conține oferta propriu-zisă, depusă într-un singur exemplar.
Ofertanții care își manifestă interesul de a participa la licitație, depun până la data-limită de de depunere a ofertelor, 09.08.2022 ora 16:00, la secretariatul Spitalului, următoarele:
– Declarație de participare – Formular C;
– Plicul exterior sigilat care conține documentele de calificare a ofertantului și plicul interior sigilat, iar pe verso, numele, prenumele sau după caz denumirea și adresa operatorului economic ofertant.
Neprezentarea tuturor documentelor solicitate, atrage eliminarea ofertantului din licitație.
Riscurile legate de transmiterea ofertelor, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului.
Conținutul ofertelor rămâne confidențială până la data stabilită pentru deschiderea acestora, administratorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.
Solicitările de clarificări privind licitația vor fi transmise/depuse de către ofertanți în termenul prevăzut de lege, respectiv până la data de 29.07.2022, ora 16:00.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la data de 10.08.2022, ora 10:00 la sediul Spitalului, str. Dr. Dénes László, nr.2, mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita.

V. Documentația de atribuire
S-a elaborat în conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și este alcătuită din:
– Date de identificare (Anexa 1)
– Caietului de sarcini (Anexa 2)
– Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
– Contratactul de închiriere cu clauzele obligatorii (Anexa 4)
– Formulare și modele de documente (Anexa 5)
Documentația de atribuire va fi însoțită de caietul de sarcini și poate fi eliberată atât pe suport informatic, cât și pe suport hârtie, în baza unei solicitări în acest sens adresată până la data de 29.07.2022, pentru format letric, achitându-se suma de 20 lei.

VI. Criterii de atribuire a contractului de închiriere
– cel mai mare nivel al chiriei
– capacitatea economico-financiară a ofertanților
– protecția mediului înconjurător
– condiții specifice impuse de natura bunului închiriat

VII. Prețul de pornire al licitației
Prețurile de pornire a licitației conform HCJ nr. 267 /2021 modificat prin HCJ 445/2021 sunt:

– Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM): 20 euro/mp/luna inclus TVA
– Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații: 5 euro/mp/luna inclus TVA
– Spații comerciale – Curtea ”SPITALULUI VECHI”: 10 euro/mp/luna inclus TVA

VIII. Durata contractului de închiriere:
5 ani (60 de luni)

IX. Garanții
Garanția de participare
Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la prețurile estimative) depus pentru fiecare spațiu de închiriat la care se dorește depunerea unei oferte și în cazul în care un ofertant este declarat necâștigător se sambursează suma depusă de către acesta.
Garanția de participare se depune in contul nr. RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.
Garanția de bună execuție
Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la valoarea lunară a ofertei câștigătoare) depus pentru fiecare spațiu la care s-a încheiat un contract de închiriere urmând ca în termen de 30 de zile de la constituirea acestuia să se încheie un proces verbal de predare-primire al spațiului/spațiilor închiriate.
Garanția de participare se depune in contul nr. RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc și va rămâne valabil pe toată perioadă de valabilitate a contractului de închiriere, putând fi folosit de autoritatea contractantă pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de chiriaș.

X. Taxa de participare la licitație
Este de 100 RON/ofertant, nerambursabil.

XI. Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac
Contestațiile pot fi formulate în scris, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii referitoare la atribuirea contractului/contractelor de închiriere și se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.
Soluționarea contestațiilor se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării, de către o comisie numită în acest scop prin decizia managerului Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult 2 zile lucrătoare de la soluționare. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi contestată la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Miercurea Ciuc, Mun. Miercurea Ciuc, str. Szász Endre, nr. 6, jud. Harghita, tel. 0266 311 275, e-mail: tr-harghita@just.ro.

XII. Informații privind contractul
Contractul de închiriere va fi încheiat la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în limba română, în două exemplare,cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, câte un exemplar pentru fiecare, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării atribuirii contractului.
Contractul de închiriere va cuprinde și clauze privind suspendarea contractului în cazul unor situații neprevăzute și restrictive, precum starea de urgență su starea de alertă, respectiv alte situații cum ar fi accesarea unor fonduri pentru investiții.

 

 1. Documentația de atribuire 
 2. Date de identificare
 3. Caiet de sarcini
 4. Fișa de date a procedurii
 5. Contract de încheiere model
 6. Formulare și modele de documente

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

”LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR SPAȚII PENTRU AMPLASAREA AUTOMATELOR DE BĂUTURI NEALCOOLICE CALDE, AMPLASARE BANCOMATELOR (ATM), AMPLASAREA ANTENELOR DE TELECOMUNICAȚII ȘI A UNOR SPAȚII COMERCIALE  ÎN LOCAȚIILE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC”

I. Informațiile generale privind proprietarul și administratorul

Consiliul Județean Harghita, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Libertății, nr. 5, tel. 0266 207 700, fax. 0266 207 703 – Proprietar

și

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, tel. 0266 324 193, fax. 0266 372 137 – Administrator

 

II. Informații privind spațiile

Spațiile de închiriat sunt situate în mun. Miercurea Ciuc, județul Harghita după cum urmează:

 

1.Spații destinate pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice calde:

Secția DERMATOLOGIE al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 1 mp

Închirierea spațiului situat la parterul secţiei Dermatologie (str. Nicolae Bălcescu, nr. 1) la iesirea din faţă, pentru amplasarea unui automat de băuturi nealcoolice calde (băuturi calde pe bază de cafea, ceai, lapte, ciocolată caldă etc.).

 

2. Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM)

Clădire ADMINISTRATIVĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 2 x 3 mp

Închirierea spațiului care este situat la intrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc lângă poartă, pentru amplasarea unor bancomate (ATM). În clădire există două spații a câte 3 mp fiecare destinat amplasării a două ATM-uri.

 

3.Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații

Acoperiș TERASĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 100 mp

Închirierea spațiului care este situat pe acoperișul terasă al Spitalului, pentru amplasarea antenelor de telecomunicații.

Acoperiș TERASĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 40 mp

Închirierea spațiului care este situat pe acoperișul terasă al Spitalului, pentru amplasarea antenelor de telecomunicații.

Pe acoperișul Spitalului există două spații destinate amplasării antenelor, unul de 100 mp iar altul de 40 mp.

 

4.Spații comerciale:

Curtea ”SPITALULUI VECHI” – locație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 10 mp

Închirierea  unui teren în incinta curții ”Spitalului Vechi” de la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 2 din Miercurea Ciuc, la intrare în curte situat între clădirea porții și clădirea depozitului pentru amplasarea unei rulote cu destinația de chioșc.

 

III. Anunțul de licitație

Anunțul de licitație publică pentru închirierea spațiilor Spitalului va fi publictă în Monitorul Oficial al României, partea a VI.-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe pagina de internet al Spitalului.

 

IV. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de inchiriere

Închirierea spațiilor se face prin licitație publică, organizatp la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în conformitate cu prevederile:

 • Date de identificare (Anexa 1)
 • Caietului de sarcini (Anexa 2)
 • Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
 • Contratactul de închiriere (Anexa 4)
 • Formulare și modele de documente (Anexa 5)

Modul de prezentare a ofertelor

Conform art. 333 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, închirierea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ teritoriale se face pe bază de licitație publică prin depunerea ofertelor în plic închis.

Ofertele se redactează in limba română și se depun la sediul Spitalulul Județean de Urgență Miecurea Ciuc, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în registrul Oferte, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora primirii.

Pe plicul exterior se va indica obiecul licitației pentru care este depusă oferta, iar plicul interior va conține oferta propriu-zisă, depusă într-un singur exemplar.

Ofertanții care își manifestă interesul de a participa la licitație, depun până la data-limită de de depunere a ofertelor, 02.05.2022 ora 16:00, la secretariatul Spitalului, următoarele:

 • Declarație de participare – Formular C;
 • Plicul exterior sigilat care conține documentele de calificare a ofertantului și plicul interior sigilat, iar pe verso, numele, prenumele sau după caz denumirea și adresa operatorului economic ofertant.

Neprezentarea tuturor documentelor solicitate, atrage eliminarea ofertantului din licitație.

Riscurile legate de transmiterea ofertelor, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului.

Conținutul ofertelor rămâne confidențială până la data stabilită pentru deschiderea acestora, administratorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

Solicitările de clarificări privind licitația vor fi transmise/depuse de către ofertanți în termenul prevăzut de lege, respectiv până la data de 22.04.2022, ora 16:00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la data de 03.05.2022, ora 10:00 la sediul Spitalului, str. Dr. Dénes László, nr.2, mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita.

 

V. Documentația de atribuire

S-a elaborat în conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și este alcătuită din:

 • Date de identificare (Anexa 1)
 • Caietului de sarcini (Anexa 2)
 • Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
 • Contratactul de închiriere cu clauzele obligatorii (Anexa 4)
 • Formulare și modele de documente (Anexa 5)

Documentația de atribuire va fi însoțită de caietul de sarcini și poate fi eliberată atât pe suport informatic, cât și pe suport hârtie, în baza unei solicitări în acest sens adresată până la data de 22.04.2022, pentru format letric, achitându-se suma de 20 lei.

 

VI. Criterii de atribuire a contractului de închiriere

 • cel mai mare nivel al chiriei
 • capacitatea economico-financiară a ofertanților
 • protecția mediului înconjurător
 • condiții specifice impuse de natura bunului închiriat

 

VII. Prețul de pornire al licitației

Prețurile de pornire a licitației conform HCJ nr. 267 /2021 modificat prin HCJ 445/2021 sunt:

 

 • Spații pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice: 20 euro/mp/lună inclus TVA
 • Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM): 20 euro/mp/luna inclus TVA
 • Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații: 5 euro/mp/luna inclus TVA
 • Spații comerciale – Curtea ”SPITALULUI VECHI”: 10 euro/mp/luna inclus TVA

 

VIII. Durata contractului de închiriere:

5 ani (60 de luni)

 

IX. Garanții

Garanția de participare

Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la prețurile estimative) depus pentru fiecare spațiu de închiriat la care se dorește depunerea unei oferte și în cazul în care un ofertant este declarat necâștigător se sambursează suma depusă de către acesta.

Garanția de participare se depune in contul nr. RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.

Garanția de bună execuție

Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la valoarea lunară a ofertei câștigătoare) depus pentru fiecare spațiu la care s-a încheiat un contract de închiriere urmând ca în termen de 30 de zile de la constituirea acestuia să se încheie un proces verbal de predare-primire al spațiului/spațiilor închiriate.

Garanția de participare se depune in contul nr. RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc și va rămâne valabil pe toată perioadă de valabilitate a contractului de închiriere, putând fi folosit de autoritatea contractantă pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de chiriaș.

 

X. Taxa de participare la licitație

Este de 100 RON/ofertant, nerambursabil.

 

XI. Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

Contestațiile pot fi formulate în scris, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii referitoare la atribuirea contractului/contractelor de închiriere și se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Soluționarea contestațiilor se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării, de către o comisie numită în acest scop prin decizia managerului Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult 2 zile lucrătoare de la soluționare. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi contestată la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Miercurea Ciuc, Mun. Miercurea Ciuc, str. Szász Endre, nr. 6, jud. Harghita, tel. 0266 311 275, e-mail: tr-harghita@just.ro.

 

XII. Informații privind contractul

Contractul de închiriere va fi încheiat la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în limba română, în două exemplare,cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, câte un exemplar pentru fiecare, în  termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării atribuirii contractului.

Contractul de închiriere va cuprinde și clauze privind suspendarea contractului în cazul unor situații neprevăzute și restrictive, precum starea de urgență su starea de alertă, respectiv alte situații cum ar fi accesarea unor fonduri pentru investiții.

 

 1. Documentația de atribuire 
 2. Date de identificare
 3. Caiet de sarcini
 4. Fișa de date a procedurii
 5. Contract de încheiere model
 6. Formulare și modele de documente

 

 

 

”LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR SPAȚII PENTRU AMPLASAREA AUTOMATELOR DE BĂUTURI NEALCOOLICE CALDE, AMPLASARE BANCOMATELOR (ATM), AMPLASAREA ANTENELOR DE TELECOMUNICAȚII ȘI A UNOR SPAȚII COMERCIALE  ÎN LOCAȚIILE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC”

 • Informațiile generale privind proprietarul și administratorul

Consiliul Județean Harghita, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Libertății, nr. 5, tel. 0266 207 700, fax. 0266 207 703 – Proprietar

și

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, tel. 0266 324 193, fax. 0266 372 137 – Administrator

 

 • Informații privind spațiile

Spațiile de închiriat sunt situate în mun. Miercurea Ciuc, județul Harghita după cum urmează:

 • Spații destinate pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice calde:

Secția DERMATOLOGIE al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 1 mp

Închirierea spațiului situat la parterul secţiei Dermatologie (str. Nicolae Bălcescu, nr. 1) la iesirea din faţă, pentru amplasarea unui automat de băuturi nealcoolice calde (băuturi calde pe bază de cafea, ceai, lapte, ciocolată caldă etc.).

 • Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM)

Clădire ADMINISTRATIVĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 2 x 3 mp

Închirierea spațiului care este situat la intrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc lângă poartă, pentru amplasarea unor bancomate (ATM). În clădire există două spații a câte 3 mp fiecare destinat amplasării a două ATM-uri.

 • Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații

Acoperiș TERASĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 100 mp

Închirierea spațiului care este situat pe acoperișul terasă al Spitalului, pentru amplasarea antenelor de telecomunicații.

Acoperiș TERASĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 40 mp

Închirierea spațiului care este situat pe acoperișul terasă al Spitalului, pentru amplasarea antenelor de telecomunicații.

Pe acoperișul Spitalului există două spații destinate amplasării antenelor, unul de 100 mp iar altul de 40 mp.

 • Spații comerciale:

Clădirea PRINCIPALĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 11 mp

Închirierea  spatiului care este situat la parterul Spitalului, la ieșirea din faţă pentru destinația de chioșc, la adresa M. Ciuc, str. Dr. Déles László, nr. 2.

Curtea ”SPITALULUI VECHI” – locație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 10 mp

Închirierea  unui teren în incinta curții ”Spitalului Vechi” de la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 2 din Miercurea Ciuc, la intrare în curte situat între clădirea porții și clădirea depozitului pentru amplasarea unei rulote cu destinația de chioșc.

 

 • Anunțul de licitație

Anunțul de licitație publică pentru închirierea spațiilor Spitalului va fi publictă în Monitorul Oficial al României, partea a VI.-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe pagina de internet al Spitalului.

 

 • Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de inchiriere

Închirierea spațiilor se face prin licitație publică, organizatp la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în conformitate cu prevederile:

 • Date de identificare (Anexa 1)
 • Caietului de sarcini (Anexa 2)
 • Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
 • Contratactul de închiriere (Anexa 4)
 • Formulare și modele de documente (Anexa 5)

 

Modul de prezentare a ofertelor

Conform art. 333 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, închirierea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ teritoriale se face pe bază de licitație publică prin depunerea ofertelor în plic închis.

Ofertele se redactează in limba română și se depun la sediul Spitalulul Județean de Urgență Miecurea Ciuc, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în registrul Oferte, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora primirii.

Pe plicul exterior se va indica obiecul licitației pentru care este depusă oferta, iar plicul interior va conține oferta propriu-zisă, depusă într-un singur exemplar.

Ofertanții care își manifestă interesul de a participa la licitație, depun până la data-limită de de depunere a ofertelor, 20.01.2022 ora 16:00, la secretariatul Spitalului, următoarele:

 • Declarație de participare – Formular C;
 • Plicul exterior sigilat care conține documentele de calificare a ofertantului și plicul interior sigilat, iar pe verso, numele, prenumele sau după caz denumirea și adresa operatorului economic ofertant.

Neprezentarea tuturor documentelor solicitate, atrage eliminarea ofertantului din licitație.

Riscurile legate de transmiterea ofertelor, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului.

Conținutul ofertelor rămâne confidențială până la data stabilită pentru deschiderea acestora, administratorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

Solicitările de clarificări privind licitația vor fi transmise/depuse de către ofertanți în termenul prevăzut de lege, respectiv până la data de 07.01.2022, ora 16:00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la data de 21.01.2022, ora 10:00 la sediul Spitalului, str. Dr. Dénes László, nr.2, mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita.

 

 • Documentația de atribuire

S-a elaborat în conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și este alcătuită din:

 • Date de identificare (Anexa 1)
 • Caietului de sarcini (Anexa 2)
 • Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
 • Contratactul de închiriere cu clauzele obligatorii (Anexa 4)
 • Formulare și modele de documente (Anexa 5)

Documentația de atribuire va fi însoțită de caietul de sarcini și poate fi eliberată atât pe suport informatic, cât și pe suport hârtie, în baza unei solicitări în acest sens adresată până la data de 07.01.2022, pentru format letric, achitându-se suma de 20 lei.

 • Criterii de atribuire a contractului de închiriere
 • cel mai mare nivel al chiriei
 • capacitatea economico-financiară a ofertanților
 • protecția mediului înconjurător
 • condiții specifice impuse de natura bunului închiriat
 • Prețul de pornire al licitației

Prețurile de pornire a licitației conform HCJ nr. 267 /2021 modificat prin HCJ 445/2021 sunt:

 • Spații pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice: 20 euro/mp/lună inclus TVA
 • Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM): 20 euro/mp/luna inclus TVA
 • Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații: 5 euro/mp/luna inclus TVA
 • Spații comerciale:

Clădirea PRINCIPALĂ:                      20 euro/mp/luna inclus TVA

Curtea ”SPITALULUI VECHI”:           10 euro/mp/luna inclus TVA

 

 • Durata contractului de închiriere:

5 ani (60 de luni)

 

 • Garanții

Garanția de participare

Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la prețurile estimative) depus pentru fiecare spațiu de închiriat la care se dorește depunerea unei oferte și în cazul în care un ofertant este declarat necâștigător se sambursează suma depusă de către acesta.

Garanția de participare se depune in contul nr. RO47TREZ3515041XXX000338 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.

Garanția de bună execuție

Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la valoarea lunară a ofertei câștigătoare) depus pentru fiecare spațiu la care s-a încheiat un contract de închiriere urmând ca în termen de 30 de zile de la constituirea acestuia să se încheie un proces verbal de predare-primire al spațiului/spațiilor închiriate.

Garanția de participare se depune in contul nr. RO47TREZ3515041XXX000338 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc și va rămâne valabil pe toată perioadă de valabilitate a contractului de închiriere, putând fi folosit de autoritatea contractantă pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de chiriaș.

 

 • Taxa de participare la licitație

Este de 100 RON/ofertant, nerambursabil.

 

 • Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

Contestațiile pot fi formulate în scris, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii referitoare la atribuirea contractului/contractelor de închiriere și se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Soluționarea contestațiilor se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării, de către o comisie numită în acest scop prin decizia managerului Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult 2 zile lucrătoare de la soluționare. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi contestată la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Miercurea Ciuc, Mun. Miercurea Ciuc, str. Szász Endre, nr. 6, jud. Harghita, tel. 0266 311 275, e-mail: tr-harghita@just.ro.

 

 • Informații privind contractul

Contractul de închiriere va fi încheiat la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în limba română, în două exemplare,cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, câte un exemplar pentru fiecare, în  termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării atribuirii contractului.

Contractul de închiriere va cuprinde și clauze privind suspendarea contractului în cazul unor situații neprevăzute și restrictive, precum starea de urgență su starea de alertă, respectiv alte situații cum ar fi accesarea unor fonduri pentru investiții.

Documentație

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc organizează licitație publică cu scopul valorificării a mai multor dulapuri de metal.

Documentație:

Anunț

Caiet de sarcini

Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale

INFORMATII GENERALE

1. Autoritatea Contractantă:

 • Denumirea SJU M-Ciuc
 • Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc
 • Telefon: 0266 324 193
 • Fax: 0266 324 372 137
 • E-Mail: secretariat@spitalmciuc.ro; achizitipubl@spitalmciuc.ro

2. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat

3. Obiectul contractului:

  • Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii

 

Obiectul contractului: „Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

 • Valori estimative:
  • Valoare minimă 10 luni: 36,525.32 RON
  • Valoare maximă 10 luni: 2,368,636.60 RON
 • Procedura achiziției – procedură  proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

 • Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 • Durata prestării serviciilor: 10 luni
 • Condiții de plată:

plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.

 

1. Legislația aplicabilă:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

2. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);

 

3. Modul de prezentare a ofertei:

 • Ofertantul va depune următoarele documente:
 • Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus
 • Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini
  • Moneda in care se transmite oferta: RON
  • Limba in care se redactează oferta: Limba română

 

4. Termen limită de transmitere oferte 05.03.2020 ora 16:00

 

5. Informații suplimentare:

 • Ofertele se vor transmite:
 • În plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 05.03.2020 ora 16:00
 • Documentele model pentru declarațiile de la punctul 10 și alte modele precum și caietul de sarcini se pot solicita la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau site-ul www.spitalmciuc.ro
 • Persoana de contact: Stekbauer Zsombor Norbert

 

Elaborat,

Ec. Stekbauer Zsombor Norbert

Avizat

Ec. László Botond

Dir. Fin. contabil

PROCEDURĂ DE SELECȚIE A MAXIM 1 PARTENER PRIVAT de tip

organizație neguvernamentală, non-porfit înființată ca persoană juridică în România

în cadrul proiectului finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin prezenta publică anunțul de selecție privind un (1) Partener Privat pentru depunerea unui proiect în cadrul apelului de proiect 4 ”Dezvoltare locală”.

Toate anexele necesare pot fi descărcate în format editabil.

Dosarele de candidatură se depun la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Secretariat Administrativ.

 

Calendarul procedurii:

Publicare anunț:18.02.2020

Termen depunere a dosarelor de candidatură: 19.02.2020, ora 10:00

Loc: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Secretariat Administrativ

Publicare rezultate inițiale: 19.02.2020, ora 16:00

Termen depunere contestații: 20.02.2020, ora 10:00

Rezolvarea contestațiilor: 20.02.2020, ora 14:00

Publicare rezultate finale: 20.02.2020, ora 16:00

 

Anexe:

A1 – Scrisoare de intenție

A2 – Fișă partener

A3 – Declarație de eligibilitate

A4 – Declarație pe propria răspundere – capacitate

A5 – Acord prelucrare date cu caracter personal

A6 – Resurse materiale valoare adăugată

A7 – Declarație de consimțământ

Anunț de selecție partener

Calendar de selecție partener

Grilă

Grilă de evaluare

 

Anunț comunicare rezultat

Rezultat final

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc organizează licitație publică în vederea închirierii a unor spaţii situate în clădirile Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc și policlinică, pentru activități comerciale și medicale.

Licitația va avea loc în data de 6 mai 2019, ora 11:00, la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2.

Documentația licitației se poate procura de la secretariatul spitalului din data de 24.04.2019, zilnic între orele 8:00-15:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin telefon (0732 500779) sau e-mail (secretariat@spitalmciuc.ro).

CERINȚE MINIME PENTRU DOTAREA LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA-CIUC

 

 1. Așteptăm oferte pentru dotarea laboratorului sub formă de contract de comodat, care să acopere departamentele de hematologie/hemostază, biochimie, imunologie, urină și departamentul de microbiologie. Ofertele se vor depune separat pentru:
 • departamentele de hematologie/hemostază, biochimie, imunologie și urină;
 • departamentul de microbiologie (ofertă separată).
 1. Să se furnizeze o listă cu echipamentele accesorii și obiecte de inventar care sunt necesare funcționării analizoarelor propuse, respectiv funcționării laboratorului conform reglementărilor în vigoare.
 2. Echipamentele de laborator să realizeze toate analizele de laborator solicitate de către SJU Miercurea-Ciuc și să aibă capacitatea și viteza de lucru corespunzătoare efectuării volumului de probe solicitat.
 3. Echipamentele să fie amplasate în spațiul conform schiței puse la dispoziția ofertanților.
 4. Echipamentele să funcționeze continuu 24 ore, fără întrerupere, astfel încât probele sosite după programul de zi (probele de urgență) să poate fi efectuate de personalul de supraveghere.
 5. Echipamentele pentru departamentul de microbiologie să conțină sistem de identificare germeni și sensibilitate antibacteriană, cu precizarea cantității minime inhibitorii.
 6. Echipamentele ofertate să asigure funcționarea laboratorului conform următoarei scheme de personal:
 • 2 medici specialiști de medicină de laborator;
 • 2 biologi/chimiști;
 • 10-12 asistenți de laborator.
 1. Gradul de automatizare a echipamentelor să fie maximă, să utilizeze consumabile preambalate destinate special în acest scop, să monitorizeze continuu stadiul analizelor.
 2. Echipamentele să fie instalate în perioada 1-15 martie 2019.
 3. Ofertantul să asigure toate materialele consumabile (reactivi, calibratori, controale interne, vacutainere) pentru următoarele perioade:
 • 1-15 martie 2019  – consumabile pentru probele tehnice ale aparatelor
 • 15 martie -31 martie 2019  –  consumabile pentru calibrare, instruire personal
 • 1 aprilie – 25 aprilie 2019 – consumabile pentru exploatarea de probă a întregului laborator
 1. Ofertantul să asigure verificarea periodică a măsurătorilor.
 2. Ofertantul să asigure organizarea activității de control extern al calității.
 3. Livrarea reactivilor compatibile cu aparatura să fie asigurată în termen de 24 ore de la solicitare.
 4. Să asigure asistența tehnică în 3 ore ore de la înștiințare și repunerea în funcțiune al aparatului problematic în cel mult 24 ore.

 

Termen de depunere a ofertelor: 20 februarie 2019

Selecția ofertelor se va face separat pentru departamentul de microbiologie.

Cumpărăm apartament de clasa I, cu 2 camere (min. 40 mp) sau 3 camere (min. 60 mp), în zona cartierului Tudor, renovată (cu geamuri termopan), cu balcon și instalație de încălzire proprie, preferabil de poziționare sud, sud-vest. Apartamentele care prezintă urme de mucegai sau alte deteriorări nu vor fi luate în considerare. Izolarea termică a locuinței constituie avantaj.

Cumpărăm garsonieră lângă Policlinică, renovată și cu instalație de încălzire proprie.

Termen de plată: max. 15 zile

Ofertele pot fi depuse la secretariatul sau registratura Spitalului, sau pot fi trimise prin poștă electronică pe adresa: secretariat@spitalmciuc.ro, cu mențiunea „Ofertă apartament”. Detalii suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon: 0732 500 779.

Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale l. INFORMATII GENERALE

 • Autoritatea Contractantă:

 • Denumirea SJU M-Ciuc

 • Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc

 • Telefon: 0266 324 193

 • Fax: 0266 372 137

 • E-Mail: secretariat@spitalmciuc.ro; achizitipubl@spitalmciuc.ro

 • Sursa de finanțare: Bugetul de Stat

 • Obiectul contractului:

 • Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii

–    Obiectul contractului: Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

 • Valori estimative:

  • Valoare minimă 12 luni: 32.485,53 RON

  • Valoare maximă 12 luni: 876.766,40RON

 • Procedura achiziției – procedură proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

 • Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

 • Durata prestării serviciilor: 12 luni

 • Condiții de plată:

 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.

 • Legislația aplicabilă:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);

 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);

 • Modul de prezentare a ofertei:

 • Ofertantul va depune următoarele documente:

 • Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus

 • Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini

  • Moneda in care se transmite oferta: RON

  • Limba in care se redactează oferta: Limba română

 • Termen limită de transmitere oferte 08.02.2021 ora 16:00

 • Informații suplimentare:

 • Ofertele se vor transmite:

 • În plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 08.02.2021 ora 16:00

 • Documentele model pentru declarațiile de la punctul 10 și alte modele precum și caietul de sarcini se pot solicita la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau site-ul www.spitalmciuc.ro

Persoana de contact: Stekbauer Zsombor Norbert

Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale

 1. INFORMATII GENERALE

A. Autoritatea Contractantă: 

 • Denumirea SJU M-Ciuc

 • Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc

 • Telefon: 0266 324 193

 • Fax: 0266 324 372 137

 • E-Mail: secretariat@spitalmciuc.ro; achizitipubl@spitalmciuc.ro

B. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat

C. Obiectul contractului:

  • Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii

 • Obiectul contractului: Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

 • Valori estimative:

  • Valoare minimă 10 luni: 36,525.32 RON 

  • Valoare maximă 10 luni: 2,368,636.60 RON 

1.Procedura achiziției – procedură  proprie 

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

2. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

3. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

4. Durata prestării serviciilor: 10 luni

5. Condiții de plată: 

 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.

6. Legislația aplicabilă:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

7. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);

 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);

8. Modul de prezentare a ofertei:

 • Ofertantul va depune următoarele documente:

 • Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus

 • Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini 

  • Moneda in care se transmite oferta: RON

  • Limba in care se redactează oferta: Limba română

9. Termen limită de transmitere oferte 05.03.2020 ora 16:00

10. Informații suplimentare:

 • Ofertele se vor transmite:

 • În plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 05.03.2020 ora 16:00

 • Documentele model pentru declarațiile de la punctul 10 și alte modele precum și caietul de sarcini se pot solicita la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau site-ul www.spitalmciuc.ro

 • Persoana de contact: Stekbauer Zsombor Norbert

Elaborat,

Ec. Stekbauer Zsombor Norbert

Avizat

Ec. László Botond

Dir. Fin. contabil

”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale.

I) INFORMAȚII GENERALE

 1. Autoritatea Contractantă:

– Denumirea: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC

– Adresa: str. Dr. Dénes László, nr. 2, Miercurea Ciuc

– Telefon: 0266 324 193

– Fax: 0266 324 372 137

– E-Mail: secretariat@spitalmciuc.ro; achizitipubl@spitalmciuc.ro

 1. Sursa de finanțare: bugetul de stat

 2. Obiectul contractului:

– Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii

– Obiectul contractului: Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

– Valori estimative:

o Valoare minimă 6 luni: 1,466,906.07 RON

o Valoare maximă 6 luni: 2,928643.15 RON

 1. Procedura achiziției – procedură  proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

 1. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

 2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

 3. Durata prestării serviciilor: 6 luni

 4. Condiții de plată:

– plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.

 1. Legislația aplicabilă:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

– HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

– Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);

– Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

– Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);

 1. Modul de prezentare a ofertei:

– Ofertantul va depune următoarele documente:

• Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus

• Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini

– Moneda in care se transmite oferta: RON

– Limba in care se redactează oferta: Limba română

 1. Termen limită de transmitere oferte: 04.10.2019, ora 12:00

 2. Informații suplimentare:

– Ofertele se vor transmite: în format electronic la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau în plic închis la sediul SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita, până la data de 04.10.2019, ora 12:00.

– Documentele model pentru declarațiile de la punctul 10 și alte modele precum și caietul de sarcini se pot solicita la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

– Persoana de contact: Stekbauer Zsombor Norbert