SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, Servicii control extern de calitate examene de laborator.

INFORMATII GENERALE

 1. Autoritatea Contractantă:

Denumirea SJU M-Ciuc

Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc

Telefon: 0266 324 193/ 0732500775

Fax: 0266 372 137

E-Mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

 1. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat
 2. Valoarea estimată: 15.638,00 lei fără TVA
 3. Obiectul contractului:
 • Denumire contract: Contract de servicii
 • Obiectul contractului: Servicii control extern de calitate examene de laborator
 1. Procedura achiziției – procedură proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

 1. Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț

 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere
Pretul ofertei Componenta financiara 90%

Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

TERMENUL DE ELIBERARE AL ANALIZELOR Pentru acest factor se aloca 10 puncte din totalul de 100 puncte, numarul de puncte este alocat pentru factorul de evaluare: termenul de eliberare al analizelor.

(ex P2 = 10 puncte, cel mai bun termen de eliberare al analizelor obtine un maxim de10 puncte) 10

10%

Punctaj maxim factor: 10

 Algoritm de calcul:

a) Pentru termenul de eliberare al analizelor cel mai scurt se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte termene de eliberare al analizelor P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Termin minim ofertat / termen n) x punctaj maxim alocat.

 

 1. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 2. Durata prestării serviciilor: de la data încheierii contractului până la data 31.12.2024
 3. Condiții de plată:
 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.
 1. Legislația aplicabilă:
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);
 1. Modul de prezentare a ofertei:
 • Ofertantul va depune următoarele documente:
 • Scrisoare de înaintare,
 • Declarațiile menționate la pct. 11 de mai sus
 • Propunerea financiara și tehnică în conformitate cu Caietul de sarcini anexat anunțului,
  • Moneda in care se transmite oferta: RON
  • Limba in care se redactează oferta: Limba română
 1. Termen limită de transmitere oferte: 15.03.2024
 2. Informații suplimentare:
 • Ofertele se vor transmite:
 • În format electronic la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau în plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 15.03.2024 ora: 10:00
 • Persoana de contact: Erőss Erika

Elaborat,

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE-CONTRACTARE

Erőss Erika, referent de specialitate

 

Anunt publicitar
Formulare
Model contract control extern de calitate examene de laborator
Caiet de sarcini control extern laborator

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de CONTROL EXTERN AL CALITĂȚII TEHNICE ȘI A CORECTITUDINII DIAGNOSTICELOR HISTOPATOLOGICE/CITOLOGICE

 

INFORMATII GENERALE

 1. Autoritatea Contractantă:

Denumirea SJU M-Ciuc

Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc

Telefon: 0266 324 193/ 0732500775

Fax: 0266 372 137

E-Mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

 1. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat
 2. Valoarea estimată: 2.700,00 lei fără TVA
 3. Obiectul contractului:
 • Denumire contract: Contract de servicii
 • Obiectul contractului: Servicii de CONTROL EXTERN AL CALITĂȚII TEHNICE ȘI A CORECTITUDINII DIAGNOSTICELOR HISTOPATOLOGICE/CITOLOGICE
 1. Procedura achiziției – procedură proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

 1. Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț

 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere
Pretul ofertei Componenta financiara 90%

Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

TERMENUL DE ELIBERARE AL ANALIZELOR Pentru acest factor se aloca 10 puncte din totalul de 100 puncte, numarul de puncte este alocat pentru factorul de evaluare: termenul de eliberare al analizelor.

(ex P2 = 10 puncte, cel mai bun termen de eliberare al analizelor obtine un maxim de10 puncte) 10

10%

Punctaj maxim factor: 10

 Algoritm de calcul:

a) Pentru termenul de eliberare al analizelor cel mai scurt se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte termene de eliberare al analizelor P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Termin minim ofertat / termen n) x punctaj maxim alocat.

 

 

 1. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 2. Durata prestării serviciilor: de la data încheierii contractului până la data 31.12.2024
 3. Condiții de plată:
 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.
 1. Legislația aplicabilă:
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);
 1. Modul de prezentare a ofertei:
 • Ofertantul va depune următoarele documente:
  • Scrisoare de înaintare,
  • Declarațiile menționate la pct. 11 de mai sus
  • Propunerea financiara și tehnică ]n conformitate cu Caietul de sarcini anexat anunțului,
 • Moneda in care se transmite oferta: RON
 • Limba in care se redactează oferta: Limba română
 1. Termen limită de transmitere oferte: 11.03.2024
 2. Informații suplimentare:
 • Ofertele se vor transmite:
 • În format electronic la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau în plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 11.03.2024 ora: 12:00
 • Persoana de contact: Erőss Erika

 

Elaborat,

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE-CONTRACTARE

Erőss Erika, referent de specialitate

 

Formulare
Model contract control extern histopatologice
Caiet de sarcini
Anunt de publicitate

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale

 

INFORMATII GENERALE

 1. Autoritatea Contractantă:
 • Denumirea SJU M-Ciuc
 • Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc
 • Telefon: 0266 324 193
 • Fax: 0266 372 137
 • E-Mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro
 1. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat
 2. Obiectul contractului:
 • Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii
 • Obiectul contractului: Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”
 • Valori estimative:

LOT.1 ANALIZE ”BACK UP SI SPECIALE”

 • Valoare minimă 24 luni: 6.648,30 RON
 • Valoare maximă 24 luni: 876.890,00 RON

LOT 2 ANALIZE RARE

 • Valoare minimă 24 luni: 19.187,00 RON
 • Valoare maximă 24 luni: 759.666,00 RON 
 1. Procedura achiziției – procedură proprie
 • Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare
 1. Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț

 

 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere
Pretul ofertei Componenta financiara 90%

Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Numar spitale (de stat și private) cu care Laboratorul  a avut contracte de prestări servicii în anul 2022 Pentru acest factor se aloca 10 puncte din totalul de 100 puncte, numarul de puncte este alocat pentru factorul de evaluare: Numar spitale (de stat și private) cu care Laboratorul  a avut contracte de prestări servicii în anul 2022.

(ex P2 = 10 puncte, laboratorul cu cele mai multe contracte de prestari servicii obtine un maxim de 10 puncte)

10%

Punctaj maxim factor: 10

 Algoritm de calcul:

a) Pentru termenul de eliberare al analizelor cel mai scurt se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte termene de eliberare al analizelor P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Termin minim ofertat / termen n) x punctaj maxim alocat.

 

 1. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 2. Durata prestării serviciilor: 24 luni
 3. Condiții de plată:
 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.

 

 1. Legislația aplicabilă:
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016)
 • Certificat ONRC;
 1. Modul de prezentare a ofertei:
 • Ofertantul va depune următoarele documente:
 • Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus
 • Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini anexat anunțului
 • Ofertanții vor completa și vor depune la ofertare Formularele publicate cu anunț (Formular 1 și Formular 2)
  • Moneda in care se transmite oferta: RON
  • Limba in care se redactează oferta: Limba română
 1. Se pot solicita clarificări până la data de 28.02.2024 ora 10:00
 2. Termen limită de transmitere oferte 29.02.2024 ora 10:00
 3. Informații suplimentare:
 • Ofertele se vor transmite:
 • În format electronic la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau în plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita, până la data de 29.02.2024 ora 10:00.
 • Comisia de evaluare se va întruni la data de 29.02.2024 ora 11:00 pentru evaluarea ofertelor.
 • Persoana de contact: Borbát Hajnal

Elaborat,

Serviciul de Achiziții Publice-Contractare

 

Borbát Hajnal

Anunt-publicitar-analize-medicale
Model declaratii
Model Formular Lot 1
Model Formular Lot 2
Model AC si CS servicii de laborator Lot 1
Model AC si CS servicii de laborator Lot 2
Caiet de sarcini servicii de laborator 2024-2025

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, lucrări de reparații curente la clădirile ce aparțin de SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC.

INFORMATII GENERALE

 1. Autoritatea Contractantă:

Denumirea SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC

Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc

Telefon: 0758-117656, 0758-250758

Fax: 0266 372 137

E-Mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

 1. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat
 2. Denumire contract: Contract de lucrări
 3. Obiectul contractului: Reparații curente la clădirile ce aparțin de SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC”
Nr. crt. Cod C.P.V./

Produs similar (se va completa de biroul achizitii publice)

Denumire articol U.M Cantitate
1 45453100-8 Lucrari de renovare  Desfacere tencuiala, faianta  mp   347,71
2 45453100-8 Lucrari de renovare  Desfacere pardoseala existenta  mp   156,80
3 45453100-8 Lucrari de renovare  Tencuieli interioare bruta la pereti  mp    472,74
4 45453100-8 Lucrari de renovare  Tencuiala driscuita  mp    375,74
5 45453100-8 Lucrari de renovare  Glet pentru pereti aplicat in trei straturi, inclusiv amorsa si vopseaua  mp    240,49
6 45453100-8 Lucrari de renovare  Glet pentru tavane aplicat in trei straturi, inclusiv amorsa si vopseaua  mp    115,46
7 45453100-8 Lucrari de renovare  Montarea faiantei cu adeziv, inclusiv chituirea rosturilor si siliconarea la colturi negative  mp    336,00
8 45453100-8 Lucrari de renovare  Montarea gresieii cu adeziv, inclusiv chituirea rosturilor si siliconarea la colturi negative  mp      84,00
9 45453100-8 Lucrari de renovare  Realizare perete de compartimentare din gipscarton, pe profile metalice , inclusiv finisarea rosturilor  mp    332,44
10 45453100-8 Lucrari de renovare  Placare perete existent cu placi de gipscarton pe profile metalice, inclusiv finisarea rosturilor  mp    260,00
11 45453100-8 Lucrari de renovare  Realizare placare tavan existent cu placi de gips carton, pe profile metalice, inclusiv finisaj  mp     80,00
12 45453100-8 Lucrari de renovare  Realizare tavan casetat, pe profile metalice  mp   136,30
13 45453100-8 Lucrari de renovare  Strat suport pentru pardoseli, executate din mortar de ciment marca M100-T de 5-8 cm grosime, cu suprafata fin driscuita  mp      80,00
14 45453100-8 Lucrari de renovare  Spargerea zidurilor pentru crearea golurilor pentru usi in ziduri  buc       3,00
15 45453100-8 Lucrari de renovare  Vopsitorii interioare, la pereti si tavane cu vopsea dispersie, inclusiv micile reparatii la glet de ipsos  mp 1.248,85
16 45453100-8 Lucrari de renovare  Realizare instalatii sanitare (chiuveta cu baterie , scurgere cu teava PVC,robinet de alimentare)Montaj per unitate  buc      16,00
17 45453100-8 Lucrari de renovare  Montarea intrerupatoarelor, conectoarelor in doze de aparate existente  buc      94,00
18 45453100-8 Lucrari de renovare  Montarea tabloului de siguranta (se calculeaza cu numarul sigurantelor montate)  buc      22,00
19 45453100-8 Lucrari de renovare  Montare corp de iluminat complet echipat  buc      66,00
20 45453100-8 Lucrari de renovare  Turnat sapa autonivelanta, inclusiv amorsarea suprafetei  mp    360,61
21 45453100-8 Lucrari de renovare  Pardoseli din parchet laminat 10 mm pe suport existent ,inclusiv montarea pervazului  mp      24,83
22 45453100-8 Lucrari de renovare  Zidarie din caramida tip BCA, la constructii H<35m  mc        1,00
23 45453100-8 Lucrari de renovare  Montare usa prefabricata  buc      27,00
24 45453100-8 Lucrari de renovare  Sarpanta din lemn executat pe scaune la invelitori grele  mp    120,00
25 45453100-8 Lucrari de renovare  Invelitoare din tigla profilata  mp    120,00
26 45453100-8 Lucrari de renovare  Bariera contra vapori  mp    120,00
27 45453100-8 Lucrari de renovare  Jgheaburi din tabla D=12mm  ml      20,00
28 45453100-8 Lucrari de renovare  Burlane din tabla D=10mm  ml        8,00
29 45453100-8 Lucrari de renovare  Rigola pentru dus  buc        6,00
30 45453100-8 Lucrari de renovare  Teava PPR pentru instalatii sanitare D20-25mm, inclusiv fitinguri  ml    290,00
31 45453100-8 Lucrari de renovare Banda de etansare pentru acoperirea impermeabila a rosturilor de dilatatie  ml    210,00
32 45453100-8 Lucrari de renovare Hidroizolatie flexibila pentru etansare sub placarile ceramice  mp    168,00

 

Nr. crt. Denumirea lucrării Valoare totală estimată fără TVA (inclusiv profit și cheltuieli indirecte)
1 Lucrări de reparații acoperiș clădire medicină legală, Miercurea Ciuc. Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2 41912,00 RON
2 Igienizare si recompartimentare birouri SPIAAM Parter, Miercurea Ciuc. Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2 43009,84 RON
3 Lucrări de reparații si recompartimentare Centrul de Dezvoltare Timpurie Si de Reabilitare Sânmartin, Sânmartin Nr. 361/A 181934,40 RON
4 Igienizare biblioteca spital, Miercurea Ciuc. Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2 69523,94 RON
5 Igienizare si recompartimentare vestiar subsol corp D, Miercurea Ciuc. Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2 17222,13 RON
6 Depozit stoc urgenta calamități, Miercurea Ciuc. Ciuc, str. Dr. Nicolae Bălcescu, nr. 1 36169,90 RON
7 Amenajare grup sanitar salon, 15  saloane. Valoare estimată 24928,04 RON/ Salon 373920,60 RON
8 Amenajare grup sanitar persoane cu dizabilități, 5 grupuri sanitare, Valoare estimată 24170,54 RON/salon 120852,70 RON
  Total: 884.545,51 RON

 

Articolele pentru fiecare lucrare se regăsesc în procese verbale de antemăsurătoare anexate

 

 1. Valoarea estimată: 884.545,51 lei fără TVA .
 2. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
 3. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 4. Durata de execuție a lucrărilor: până la 30.11.2024.
 5. Condiții de plată:
 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.
 1. Legislația aplicabilă:
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);
 1. Modul de prezentare a ofertei:
 • Ofertantul va depune următoarele documente:
 • Scrisoare de înaintare,
 • Declarațiile menționate la pct. 11 de mai sus
 • Propunerea financiara și tehnică în conformitate cu Caietul de sarcini si procesele verbale de antemăsurătoare anexate anunțului,
  • Moneda in care se transmite oferta: RON
  • Limba in care se redactează oferta: Limba română
 1. Termen limită de transmitere oferte: 22.02.2024 ora 10:00
 2. Informații suplimentare:

–  Termenul la care se pot solicita clarificări: 19.02.2024 ora 12:00.

 • Ofertele se vor transmite:
 • În format electronic la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau în plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC din str. dr. Dénes László, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 22.02.2024 ora: 10:00
 • Persoana de contact: Fülöp Anna-Ella.

 

 

Elaborat,

Fülöp Anna-Ella,

Referent de specialitate

 

Avizat

Incze László,

Director administrativ

Formulare ofertă tehnică ofertă financiară
Formulare
Model contract-Lucrări de reparații
PV antemăsurătoare
Caiet sarcini
Anunț

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, SERVICII DE LABORATOR PRIVIND EFECTUAREA DE ANALIZE CHIMICE ALE APEI OSMOSATE PENTRU CENTRUL DE HEMODIALIZĂ

 

 1. INFORMATII GENERALE

1. Autoritatea Contractantă:

Denumirea SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC

Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc

Telefon: 0758-117656

Fax: 0266 372 137

E-Mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

2. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat

3. Valoarea estimată: 1500,00 lei fără TVA

4. Obiectul contractului:

  • Denumire contract: Contract de servicii
  • Obiectul contractului: SERVICII DE LABORATOR PRIVIND EFECTUAREA DE ANALIZE CHIMICE ALE APEI OSMOSATE PENTRU CENTRUL DE HEMODIALIZĂ

5. Procedura achiziției – procedură proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

6. Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț

7.

 Denumire factor evaluare Descriere Pondere
Pretul ofertei Componenta financiara 90%

Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

TERMENUL DE ELIBERARE AL ANALIZELOR Pentru acest factor se aloca 10 puncte din totalul de 100 puncte, numarul de puncte este alocat pentru factorul de evaluare: termenul de eliberare al analizelor.

(ex P2 = 10 puncte, cel mai bun termen de eliberare al analizelor obtine un maxim de10 puncte) 10

10%

Punctaj maxim factor: 10

 Algoritm de calcul:

a) Pentru termenul de eliberare al analizelor cel mai scurt se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte termene de eliberare al analizelor P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Termin minim ofertat / termen n) x punctaj maxim alocat.

 1. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 2. Durata prestării serviciilor: de la data încheierii contractului până la data 31.12.2024
 3. Condiții de plată:
  • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.
 1. Legislația aplicabilă:
  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
  • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

  • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
  • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
  • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);
 1. Modul de prezentare a ofertei:
  • Ofertantul va depune următoarele documente:
   • Scrisoare de înaintare,
   • Declarațiile menționate la pct. 12 de mai sus
   • Propunerea financiara și tehnică în conformitate cu Caietul de sarcini anexat anunțului,
  • Moneda in care se transmite oferta: RON
  • Limba in care se redactează oferta: Limba română
 1. Termen limită de transmitere oferte: 14.02.2024
 2. Informații suplimentare:
 • Ofertele se vor transmite:
 • În format electronic la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau în plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC din str. dr. Dénes László, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 14.02.2024 ora: 12:00
 • Persoana de contact: Somodi Kinga

Elaborat,

Somodi Kinga, Referent de specialitate

Avizat
Borbát Hajnal
Sef Serviciu Achiziții publice-Contractare

Formulare oferta tehnica oferta financiara
Formulare
Model contract de prestari servicii
Caiet sarcini
Anunt de publicitate

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de TRANSPORT CADAVRE către Serviciul de Medicină Legală și Serviciul Anatomie Patologică din cadrul spitalului

I. INFORMATII GENERALE

1. Autoritatea Contractantă:

Denumirea: Spitalul Județean de Urgență M-Ciuc
Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc
Telefon: 0758-117656
Fax: 0266 372 137
E-Mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

2. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat

3. Valoarea estimată a contractului de prestări servicii: 19.897,60 lei fără TVA; respectiv 23.680,00 cu TVA, care reprezintă 320 cazuri/an.

4. Obiectul contractului:

5. Denumire contract: Contract de prestări servicii de TRANSPORT CADAVRE

6. Obiectul contractului: TRANSPORT CADAVRE către Serviciul de Medicină Legală și Serviciul Anatomie Patologică din cadrul spitalului

7. Procedura achiziției – achiziție directă

8. CRITERII DE CALIFICARE:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate vor fi prezentate împreună cu oferta. În cazul în care până la data limită de depunere a ofertelor participantul nu a putut obține de la instituțiile abilitate  documentele enumerate, se va depune o declarație pe propria răspundere în acest sens, și ulterior după solicitare comisiei va depune în maxim 3 zile lucrătoare.

 DOCUMENTE DE CALIFICARE:

A. Situația personală a candidatului sau ofertantului:

 1. Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa FORMULARELE atașate prezentei anunț (Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016; Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016)).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate vor fi prezentate împreună cu oferta. În cazul în care până la data limită de depunere a ofertelor ofertantul nu a putut obține de la instituțiile abilitate  documentele numerate, se va depune o declarație pe propria răspundere în acest sens, și ulterior după solicitare comisiei va depune în maxim 3 zile lucrătoare:

 • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
 • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
 • după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 • alte documente edificatoare, după caz.

 

B. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

 1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială.

Modalitatea de îndeplinire: Documentul justificativ care probează îndeplinirea este certificatul constatator emis de ONRC – se va depune o copie conform cu originalul

 1. Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare

Modalitatea de îndeplinire: se va depune o copie conform cu originalul Autorizație valabilă din partea Direcția de Sănătate Publică

 1. Avizul Consiliului Local al Unității Administrativ-Teritoriale

Modalitatea de îndeplinire: se va depune o copie conform cu originalul din Avizul valabil din partea Consiliului Local al Unității Administrativ-Teritoriale

II. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE:

  Cerința din Caietul de sarcini (Necesități minime obligatorii privind  procedura de atribuire a contractului de achiziție cu titlul: Transport cadavre către SJML HR)

Cerințe minime:

Modul de îndeplinire și demonstrare
1 Deţinerea unui vehicul propriu carosat în stare de funcţionare, special amenajat pentru transportul cadavrelor. Autovehiculul trebuie să aibă spaţiu corespunzător pentru cel puţin o targă şi să fie autorizat conform legislației în vigoare. –              Dovada autorizării pentru transport cadavre: copia conformă a autorizaţiei de transport, eliberată de autoritatea de autorizare;

–              Dovada deținerii unui vehicul propriu carosat în stare de funcționare, special amenajat pentru transportul cadavrelor.

Se va depune: Cartea de identitate și Certificatul de înmatriculare al vehiculului

2 Ofertantul trebuie să aibă procurate targă, huse de plastic impermeabile pentru cadavre, cu posibilitatea închiderii lor ermetice.

Ofertantul trebuie să aibă echipament de protecție corespunzător prevenirii transmiterii infecțiilor  (combinezon impermeabil, mască de protecție, vizieră, manuși latex, cizme de cauciuc etc), soluții de dezinfectare  și accesorii pentru pulverizarea acestora.

1. Se va depune descrieri/fișe tehnice/broșuri/eșantioane despre targa folosită și despre huse de plastic impermeabile pentru cadavre

2. Ofertantul va prezenta documente justificative pentru a demonstra că în ultimii 2 ani a achiziționat huse de plastic impermeabile pentru cadavre minim 150 buc. Necesitatea cerinței: contractul va fi încheiat pentru 320 de cazuri, autoritatea contractantă conformându-se cu art. 178 din Legea 98/2016, consideră, că este necesar și adecvat ca operatorii economici să presteze serviciile de transport cadavre medico-legale prin executarea contractului conform reglementările legislative și la un standard de calitate corespunzător.

Documente justificative pot fi, dar fără a se limita la: facturi, contracte, comenzi și extrase de cont din care să reiasă în mod clar că husele folosite sunt cele specificate ca cerința minimă. .

3 Asigurarea unui post telefonic fix sau mobil, apelabil 24 de ore din 24 şi preluarea promptă a solicitărilor de transport. Ofertantul este obligat să facă dovada deţinerii cu contractul pentru postul telefonic. Se va prezenta contract valabil cu un operator de telecomunicații, din care să reiasă că nr. de telefon folosit este în legătură cu ofertantul (contractul să fie pe numele firmei sau al administratorului firmei).

 

4 Deplasarea cu autovehiculul se va face în locul indicat de organele de poliţie, plecarea efectuându-se în termen de cel mult 15 minute de la primirea apelului, timpul de deplasare fiind în funcţie de distanţă, categorie de drum şi viteza legală admisă. Se va depune o declarație pe propria răspundere în acest sens
5 Serviciul ofertat pentru transportul cadavrelor trebuie să cuprindă întreaga zonă geografică Miercurea Ciuc și anume: spre Gheorgheni până la Sândominic inclusiv, spre Brașov granița județului Harghita, Spre Comănești granița județului Harghita, spre Odorheiu Secuiesc orașul Vlăhița, inclusiv cu zonele adiacente. Se va depune o declarație pe propria răspundere în acest sens
6 Ofertantul trebuie să dețină brățări de identificare , formulare tipizate ”fișă de transport” și să țină evidența acestora. Cadavrelor li se va aplica în prezența organelor de anchetă brățara de identificare și se vor transporta numai după întocmirea ”fișei de transport”, completată integral. Ofertantul va prezenta documente justificative pentru a demonstra că în ultimii 2 ani a achiziționat brățări de identificare, formulare tipizate ”fișă de transport” minim 150 buc din fiecare.

Necesitatea cerinței: contractul va fi încheiat pentru 320 de cazuri, autoritatea contractantă conformându-se cu art. 178 din Legea 98/2016, consideră, că este necesar și adecvat ca operatorii economici să presteze serviciile de transport cadavre medico-legale prin executarea contractului conform reglementările legislative și la un standard de calitate corespunzător.

Documente justificative pot fi, dar fără a se limita la: facturi, contracte, comenzi și extrase de cont din care să reiasă în mod clar că brățarele și formularele tipizate folosite sunt cele specificate ca cerința minimă.

7 La deplasarea pentru ridicarea cadavrelor şi depozitarea acestora în locurile indicate  de organele de anchetă (poliţie, procuratură), autovehiculul va fi însoţit de cel puţin două persoane care să transporte targa. Obiectele de valoare aflate asupra decedatului se vor preda organelor de anchetă sau familiei.  Asigurarea cu echipamentul de protecţie a brancardierilor cade în sarcina ofertantului. Se va depune extras revisal, din care să reiasă, că ofertantul are angajați suficienți să îndeplinească cerința în 24 de ore din 24 pentru preluarea promptă a solicitărilor de transport.

Se va depune o declarație pe propria răspundere prin care se va declara persoanele care vor transporta targa. Aceste persoane vor fi regăsite în Revisalul depus.

8 Efectuarea în siguranţă a transportului cadavrelor şi a bunurilor aflate asupra acestora, ofertantul răspunzând de eventuala dispariţie a obiectelor de valoare pe timpul transportului, utilizând personal cu integritate morală. Pentru persoanele însoțitoare care vor transporta targa se va depune Caziere judiciare din care să reiasă că nu au antecedente penale.
9 Având în vedere faptul că acest serviciu se face pentru cazuri medico-legale, iar compromiterea probelor (inclusiv transportul cadavrelor în condiții necorespunzătoare) afectează grav derularea activitățiilor organelor de urmărire penală, ofertantul să depună acte care demonstrează experiență în domeniul transportului cazuri medico-legale, fie aparținând firmei, fie a personalului angajat. Se va depune acte care demonstrează experiență în ultimii 2 ani în domeniul transportului cazuri medico-legale (contracte, procesele verbale de recepție a serviciilor sau recomandări din partea beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizeazăa toate informațiile solicitate pentru demonstarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară)

 

III. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE:

 • Se va completa Formularul pus la dispoziție, incluzând toate informațiile solicitate.
 • Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit.

 

 1. MODUL DE EVALUARE FINANCIARĂ:

La evaluarea ofertelor financiare comisia de evaluare va lua în considerare cele prevăzute la art. 210 din Legea 98, respectiv la art. 136 din HG 395/2016:

ART. 210 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:

  ”(1) În cazul unei propuneri financiare aparent neobişnuit de scăzută în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la preţul sau costurile propuse în respectiva ofertă.

   (2) Clarificările prevăzute la alin. (1) se pot referi în special la:

  a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, prin raportare la procesul de producţie, serviciile furnizate sau metodele de construcţie utilizate;

  b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru furnizarea produselor sau a serviciilor ori executarea lucrărilor;

  c) originalitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor propuse de ofertant;

  d) respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (1);

  e) respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 218;

  f) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.

  (3) Autoritatea contractantă evaluează informaţiile şi documentele furnizate de ofertantul a cărui ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut şi respinge respectiva ofertă numai atunci când dovezile furnizate nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, ţinând seama de elementele menţionate la alin. (2).

  (4) Autoritatea contractantă respinge întotdeauna o ofertă atunci când constată că aceasta are un preţ neobişnuit de scăzut deoarece nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 51 alin. (1).

  (5) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă doar din acest motiv numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul nu a putut demonstra, într-un termen corespunzător stabilit de autoritatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.

  (6) În cazul în care autoritatea contractantă respinge o ofertă pentru motivul prevăzut la alin. (5), va informa Comisia Europeană după consultarea cu Consiliul Concurenţei.

 

ART. 136 din HG 395/2016 NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:

  ”(1) În situaţia în care comisia de evaluare constată că elemente de preţ ale unei oferte sunt aparent neobişnuit de scăzute, prin raportare la preţurile pieţei, utilizându-se ca referinţa în acest sens informaţii cum ar fi buletine statistice, sau cotaţii ale burselor de mărfuri, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta în cauză explicaţii cu privire la posibilitate îndeplinirii contractului în condiţiile de calitate impuse prin documentaţia de atribuire.

  (2) Explicaţiile aduse de ofertant conform prevederilor alin. (1) vor fi însoţite de dovezi concludente privind elementele prevăzute la art. 210 alin. (2) din Lege, precum şi, după caz, documente privind preţurile ce pot fi obţinute de la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

  (3) În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerată neconformă.

  (4) În sensul prevederilor art. 210 alin. (1) din Lege, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv.

 1. Criteriul de atribuire:

S-a decis alegerea criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, deoarece stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului, întrucât activitățile și termenele de execuție sunt clar stabilite în Necesități minime obligatorii și Anunțul de publicitate.

Pentru examinarea ofertelor, comisia de evaluare va proceda la analiza acestora:

a) Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de calificare impuse, modul de prezentare al ofertelor tehnice, și modul de prezentare a propunerii financiare.

b) Criteriul de atribuire va fi aplicat numai ofertelor admisibile.

 

 1. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 2. Durata prestării serviciilor: începând cu data de 01.01.2024 până la data 31.12.2024
 3. Condiții de plată:

Facturarea se va elabora pentru SJU Miercurea Ciuc, iar acestea vor fi însoţite de două borderouri centralizatoare cu cazurile transportate, borderouri ce vor fi verificate şi vizate de către Serviciul de Medicină Legală și Serviciul Anatomie Patologică din cadrul spitalului

 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 30 de zile de la data comunicării facturii
 1. Legislația aplicabilă:
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea funerară nr. 102 din 08 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
 • HG nr. 741 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare
 • Ordinul nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
 • Ordinul nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016
 • LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale
 1. Modul de prezentare a ofertei:
 • Ofertantul va depune următoarele documente:
 • Scrisoare de înaintare,
 • Declarațiile, documentele justificative menționate la pct.8 I. DOCUMENTE DE CALIFICARE: de mai sus
 • Propunerea financiara și tehnică în conformitate cu cele solicitate la punctul 8 MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE și 8/III III. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE din prezentul anunț și Necesități minime obligatorii privind procedura de atribuire a contractului de prestări servicii cu titlul Transport cadavre către SJML HR
  • Moneda in care se transmite oferta: RON
  • Limba in care se redactează oferta: Limba română
 1. Termen limită de transmitere oferte: 21.12.2023
 2. Informații suplimentare:
 • Ofertele se vor transmite:
 • În format electronic la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro semnat cu semnătură electronică extinsă sau în plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC din str. dr. Dénes László, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 21.12.2023 ora: 12:00
 • Persoana de contact: Fülöp Anna-Ella

Elaborat,

SERVICIUL APROVIZIONARE

Fülöp Anna-Ella, referent de specialitate

Formular oferta tehnica
Formulare
Model contract de prestari servicii
Necesitati minime obligatorii
Anunt de publicitate

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de LABORATOR PRIVIND EFECTUAREA DE ANALIZE CHIMICE ALE APEI OSMOSATE PENTRU CENTRUL DE HEMODIALIZĂ

 

INFORMATII GENERALE

 1. Autoritatea Contractantă:

Denumirea SJU M-Ciuc

Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc

Telefon: 0266 324 193/ 0732500778

Fax: 0266 372 137

E-Mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

 1. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat
 2. Valoarea estimată: 200,00 lei fără TVA
 3. Obiectul contractului:
 • Denumire contract: Contract de servicii
 • Obiectul contractului: Servicii de LABORATOR PRIVIND EFECTUAREA DE ANALIZE CHIMICE ALE APEI OSMOSATE PENTRU CENTRUL DE HEMODIALIZĂ
 1. Procedura achiziției – procedură proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

 1. Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț

 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere
Pretul ofertei Componenta financiara

90%

Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

TERMENUL DE ELIBERARE AL ANALIZELOR

Pentru acest factor se aloca 10 puncte din totalul de 100 puncte, numarul de puncte este alocat pentru factorul de evaluare: termenul de eliberare al analizelor.

(ex P2 = 10 puncte, cel mai bun termen de eliberare al analizelor obtine un maxim de10 puncte) 10

10%

Punctaj maxim factor: 10

 Algoritm de calcul:

a) Pentru termenul de eliberare al analizelor cel mai scurt se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte termene de eliberare al analizelor P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Termin minim ofertat / termen n) x punctaj maxim alocat.

 

 

 1. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 2. Durata prestării serviciilor: de la data încheierii contractului până la data 31.12.2023
 3. Condiții de plată:
 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.
 1. Legislația aplicabilă:
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);
 1. Modul de prezentare a ofertei:
 • Ofertantul va depune următoarele documente:
 • Scrisoare de înaintare,
 • Declarațiile menționate la pct. 11 de mai sus
 • Propunerea financiara și tehnică în conformitate cu Caietul de sarcini anexat anunțului,
  • Moneda in care se transmite oferta: RON
  • Limba in care se redactează oferta: Limba română
 1. Termen limită de transmitere oferte: 28.07.2023
 2. Informații suplimentare:
 • Ofertele se vor transmite:
 • În format electronic la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau în plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC din str. dr. Dénes László, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 28.07.2023 ora: 12:00
 • Persoana de contact: Fülöp Anna-Ella

 

 

Elaborat,

SERVICIUL APROVIZIONARE

Fülöp Anna-Ella, referent de specialitate

Formulare

Model-contract

Caiet de sarcini

Anunț publicitar

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să încheie un acord-cadru de prestări servicii cu maximum 3 operatori economici servicii de pază și protecție, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice

 

 1. INFORMATII GENERALE
 2. Autoritatea Contractantă:

Denumirea SJU M-Ciuc

Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc

Telefon: 0266 324 193/ 0732500778

Fax: 0266 372 137

E-Mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

 1. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat
 2. Valoarea estimată minimă: 562.319 lei fără TVA, din care:
 • Servicii de pază umană: 556.800,20 lei fără TVA
 • Servicii de monitorizare-intervenție: 5.518,80 lei fără TVA

Valoarea estimată maximă: 1.124.638,00 lei fără TVA, din care:

 • Servicii de pază umană: 1.113.600,40,00 lei fără TVA
 • Servicii de monitorizare-intervenție: 11.037,60 lei fără TVA

 

Frecvența contractelor subsecvente:

 • Mai – decembrie 2023
 • Ianuarie – decembrie 2024
 • Ianuarie -aprilie 2025

 

 1. Obiectul acordului-cadru:
 • Denumire: Acord-cadru de prestări servicii de pază și protecție
 • Obiectul acordului-cadru: Obiectul acordului-cadru îl reprezintă prestarea serviciilor de pază şi protecție și a serviciilor de monitorizare-intervenție cu respectarea Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare, a prezentului contract și a Caietului de sarcini, cu următoarele servicii:
 • Post mobil, permanent 24/24, neînarmat cu atribuții de prestări de pază și protecție umană cuprinzând intervenţia rapidă cu echipaje de specialitate dotate corespunzător pentru cazuri speciale la solicitarea autorizată a personalului care asigură paza. Locatia: Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc – Sectia UPU din Miercurea Ciuc str. Dr. Denes Laszlo nr.2, jud. Harghita
 • Servicii de monitorizare-interventie care sa cuprinda cutia de Panic Box si intervenţie rapidă cu echipaje de specialitate dotate corespunzător pentru cazuri speciale. Locatia: Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc – Sectia Psihiatrie din Miercurea Ciuc str. Nicolae Balcescu nr.1, jud. Harghita.
 1. Procedura achiziției – procedură proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

 1. Criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut
 2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 3. Durata prestării serviciilor: 24 de luni de la data încheierii acordului-cadru.
 4. Informatii privind un acord-cadru:

Ofertele trebuie depuse pentru: Acord-cadru

Acord cu mai multi operatori

Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru: 3

 1. Condiții de plată:
 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 30 de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.
 • Ulterior semnării procesului verbal de recepție, facturile transmise la plată vor fi însoțite de următoarele documente:
 • foaie colectivă de prezență și prezentarea intervenției rapide cu echipaje de specialitate dotate corespunzător pentru cazuri speciale (după caz) și centralizatorul întocmită de contractant pentru zi/obiectiv în luna precedentă, vizată de conducătorul obiectivului (șef secție);
 1. Legislația aplicabilă:
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor bunurilor valorilor şi protecţia persoanelor modificată şi completată prin O.U.G. nr. 16/2005 şi Legea nr. 9/2007, precum si Legea 40/2010;
 • G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003 privind paza obiectivelor valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Hotărârea nr. 1017/2013 privind modificarea H.G. nr 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor valorilor şi protecţia persoanelor;
 • G. nr 935 din 22.08.2007, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr 578 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie;
 • Legea 319/2006 privind protectia si securitatea in munca, modificata si completata prin Legea 51/2012;
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

 

 1. Garanția de bună execuție:

Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție în cuantum de 10% din prețul contractului subsecvent, fără TVA.

Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie în contul RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc. CF 4245305, prin:

 1. a) virament bancar;
 2. b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

 1. c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
 2. d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale
 3. e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție.

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică

Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului.

Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

 

 1. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:

Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);
 1. Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic

Modalitatea de îndeplinire și obiectul de activitate:

Este obligatoriu ca operatorul economic ofertant să dovedească capacitatea de exercitare a activității profesionale (forma de înregistrare și obiectul de activitate) în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit, astfel încât să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C trebuie să aibă corespondent în obiectul contractului.

Documente justificative:

 • certificat constatator ONRC
 • Licenta de funcționare conform Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor în termenul de valabilitate si alte licențe necesare desfășurării activității de paza.
 • Polița de asigurare de răspundere civilă a societății specializată în pază și protecție
 1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să detalieze și să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul Caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă. Propunerea tehnică va consta într-o descriere detaliată a serviciilor care fac obiectul achiziției publice, incluzând toate documentele suport, după caz. Se va completa Formularul nr. 8 anexat.

Ofertanții vor prezenta și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspecția Muncii sua de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei în raport cu specificațiile tehnice ori prevederile legale în vigoare poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nerespectarea cerințelor minime prezentate în specificațiile tehnice precum și neprezentarea în ofertă tehnică a acestora ori neprezentarea propunerii tehnice în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia.

 

 1. Modul de prezentare a propunerii financiare:
  • Moneda in care se transmite oferta: RON
  • Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 4 și Anexa la formular Centralizatorul) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.

Neprezentarea propunerii financiare în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia.

În cadrul propunerii financiare operatorul economic va prezenta oferta separat pentru serviciile/zi:

 • Postul nr. 1 post mobil, permanent 24/24, neînarmat cu atribuții de prestări de pază și protecție umană cuprinzând intervenţia rapidă cu echipaje de specialitate dotate corespunzător pentru cazuri speciale la solicitarea autorizată a personalului care asigură paza (Sectia UPU)
 • Servicii de monitorizare-interventie care sa cuprinda cutia de Panic Box si intervenţie rapidă cu echipaje de specialitate dotate corespunzător pentru cazuri speciale. (Sectia Psihiatrie)

 

Prețul unitar ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.

 • Având în vedere criteriul utilizat ”prețul cel mai scăzut”, clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective.
 • În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi încheiat cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

 

 1. Modul de prezentare a ofertei:

–              Ofertele se vor transmite în format electronic la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro până la data de 03.05.2023 ora: 12:00

–              Persoana de contact: Vitos Hajnal

 

 1. Termen limită de transmitere oferte: 03.05.2023 ora: 12:00
 2. Informații suplimentare: Limba in care se redactează oferta: Limba română

 

Notă:

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicitat clarificări privind prezenta achiziție.

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă de timp care nu trebuie să depășească, de regulă 1 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, dar numai acelor solicitări primite cu cel puțin 2 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Solicitările de clarificări se vor transmite la adresa de email: achizitiipubl@spitalmciuc.ro.

 

 

 

Elaborat,

Vitos Hajnal, șef Serviciu Achiziții Publice-Contractare

Caiet de sarcini

Formulare

Model-contract-subsecvent

Model-AC_paza-si-protectie

Anunț publicitar

”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

            Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale

 

INFORMATII GENERALE

 1. Autoritatea Contractantă:
 • Denumirea SJU M-Ciuc
 • Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc
 • Telefon: 0266 324 193
 • Fax: 0266 372 137
 • E-Mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro
 1. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat
 2. Obiectul contractului:
 • Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii
 • Obiectul contractului: Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”
 • Valori estimative:
  • Valoare minimă 12 luni: 36107,00 RON
  • Valoare maximă 12 luni: 882117,00 RON
 1. Procedura achiziției – procedură proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

 1. Criteriul de atribuire:

Cel mai bun raport calitate-preț

Denumire factor evaluare Descriere Pondere
Pretul ofertei Componenta financiara 90%

Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Numar spitale (de stat și private) cu care Laboratorul  a avut contracte de prestări servicii în anul 2022 Pentru acest factor se aloca 10 puncte din totalul de 100 puncte, numarul de puncte este alocat pentru factorul de evaluare: Numar spitale (de stat și private) cu care Laboratorul  a avut contracte de prestări servicii în anul 2022.

(ex P2 = 10 puncte, laboratorul cu cele mai multe contracte de prestari servicii obtine un maxim de 10 puncte)

10%

Punctaj maxim factor: 10

 Algoritm de calcul:

a) Pentru termenul de eliberare al analizelor cel mai scurt se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte termene de eliberare al analizelor P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Termin minim ofertat / termen n) x punctaj maxim alocat.

  

 1. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 2. Durata prestării serviciilor: 12 luni
 3. Condiții de plată:
 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.
 1. Legislația aplicabilă:
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);
 1. Modul de prezentare a ofertei:
 • Ofertantul va depune următoarele documente:
 • Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus
 • Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini anexat anunțului
  • Moneda in care se transmite oferta: RON
  • Limba in care se redactează oferta: Limba română
 1. Termen limită de transmitere oferte 14.02.2022 ora 10:00
 2. Informații suplimentare:
 • Ofertele se vor transmite:
 • În format electronic la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau în plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 14.02.2022 ora 10:00
 • Persoana de contact: Somodi Kinga

 

Elaborat,

Referent de specialitate la serviciul de Achiziții Publice-Contractare

Somodi Kinga

 

Caiet de sarcini

Model declarații

Model formular lot 1

Model formular lot 2

( Anunț publicitar )

FIȘA DE DATE

 pentru Licitația Publică cu strigare pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune în conformitate cu Anexa nr. 2 la H.G. nr. 841/1995

 

 

1) Datele de identificare ale organizatorul procedurii de licitație publică cu strigare

Art. 1.1. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MIERCUREA CIUC, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2, judeţul Harghita, telefon / fax 0266/324193, CF nr. 4245305, cont IBAN nr. RO47TREZ351504XXX000338 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentat prin manager Dr. Konrád Judith,.

 

2) Obiectul procedurii de licitație publică cu strigare

Art. 2.1. Obiectul procedurii de licitație publică cu strigare îl constituie valorificarea prin vânzare a bunurilor scoase din funcțiune de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar declasate, listate în Anexa nr. 1.

Art. 2.2. Locul de depozitare al bunurilor care fac obiectul vânzării este:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu nr.1 judeţul Harghita

Art. 2.3. Data și ora de desfășurare al bunurilor ce fac obiectul vânzării este:

Ședința nr. 1: 13.12.2022 ora 10:00;

Ședința nr. 2: 20.12.2022 ora 10:00;

Ședința nr. 3: 27.12.2022 ora 10:00.

Art. 2.4.  Participanții la procedură de licitație publică cu strigare vor mai avea posibilitatea de a inspecta bunurile ce fac obiectul licitației la locul de depozitare al acestora completând formularul din Anexa nr. 2. Informații suplimentare la nr. de telefon 0732 500 773

 

3) Baza legală și valoarea mijloacelor fixe

Art. 3.1. Licitația publică cu strigare se va realiza conform prevederilor din Anexa nr. 2 a H.G. nr. 841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3.2. Prețurile de pornire la licitație stabilite de Comisia de evaluare a activelor imobilizate sunt date pentru fiecare categorie de articol în Anexa nr. 1.

Art. 3.3. Salturile de supralicitare pentru fiecare articol sunt date, de asemenea, în Anexa nr. 1.

 

4) Condiții de participare și calificare și procedura de licitație publică cu strigare

Art. 4.1. Pot participa la procedura de licitație publică cu strigare persoanele juridice și fizice române sau din străinătate, legal constituite, în calitate de ofertanți-potențiali cumpărători ai bunurilor ce fac obiectul licitației. Nu pot participa la licitație, în calitate de cumpărători, membrii Comisiei de evaluare, membrii Comisiei de licitație și nici soțul (soția), frații, copiii și părinții acestora.

Art. 4.2. Sunt considerați ofertanți calificați acei ofertanți-potențial cumpărători-care au depus până la datele limită de înscriere la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în calitate de organizator a licitației, următoarele documente:

 • declarația de participare, în original, potrivit modelului din Anexa nr. 3;
 • copie după certificatul de înmatriculare emis de Registrul Comerțuluipentru persoanele juridice;
 • copie după codul fiscal – pentru persoanele juridice;
 • copie după actul de identitate al reprezentantului legal – pentru persoanele juridice;
 • copie după actul de identitate – pentru persoanele fizice;
 • dovada de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de casieria SJU M Ciuc, în valoare de 100lei;
 • împuternicirea persoanei care participă la licitație, dacă aceasta nu deține calitatea de ofertant sau reprezentant legal al ofertantului;
 • copie după actul de identitate al persoanei împuternicite să participe la lictație.

Documentele prezentate în copie vor avea mențiunea „conform cu originlul”.

 

Datele limită de depunere a documentelor de participare la licitație sunt:

 • 09.12.2022, ora 15:00, pentru ședința nr. 1;
 • 16.12.2022, ora 15:00, pentru ședința nr. 2;
 • 23.12.2022, ora 15:00, pentru ședința nr. 3.

 

5) Desfășurarea licitației publice cu strigare

Art. 5.1.  Procedura de licitație se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc din Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu ,nr. 1, judeţul Harghita și este condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Licitația se va desfășura în 1, 2 sau 3 ședințe, după cum urmează:

 • Ședința nr. 1. La data și ora stabilită pentru licitația publică deschisă cu strigare, președintele Comisiei de licitație anunță obiectul licitației, face prezența participanților la licitație și constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.
 • În cazul în care nu se prezintă minim doi participanți sau în cazul în care niciun ofertant nu oferă cel puțin prețul de pornire, ședința se încheie și se va repeta.
 • Ședința nr. 2. Repetarea licitației se face după trecerea a cel puțin 5 zile de la data precedentei, iar prețul de pornire va fi diminuat cu până la 20%.
 • În cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație sau nu se oferă cel puțin prețul de pornire, ședința se încheie iar licitația se va repeta pentru ultima dată.
 • Ședința nr. 3. Repetarea licitație se va face după trecerea a cel puțin 5 zile de la data precedentei, iar prețul va fi diminuat cu până la la 30% față de prima licitație.
 • În cazul în care nici de această dată nu a fost oferit cel puțin prețul de porinre a licitației, procedura de licitație se încheie.

Art. 5.2. Ședința de licitație publică cu strigare este declarată deschisă de către președintele Comisiei de licitație, la data și ora stabilită în anunțul publicitar și în acest caiet de sarcini, la sediul SJU M Ciuc, în prezența membrilor Comisiei de licitație și a reprezentanților/împuterniciților ofertanților care au depus documentele de participare în forma solicitată.

Președintele Comisiei de licitație anunță obiectul licitației, face prezența participanților la licitație și constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.

În cazul în care sunt cel puțin doi participanți la licitație, președintele Comisiei de licitație citește fiecare categorie de articole din listele cu bunurile scoase la licitație și anunță prețul inițial de vânzare de la care se pornește strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.

Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări, oferta trebuie să respecte condițiile de salt precizate la deschiderea licitației. Președintele Comisiei de licitație anunță tare și clar suma oferită de licitant. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, președintele comisiei de licitație anunță adjudecarea licitației în favoare participantului la licitație care a oferit ultima sumă.

După anunțarea câștigătorului de către președintele Comisiei de licitație pentru toate articolele/categoriile de articole scoase la lictație, se declară închisă licitație și se întocmește procesul-verbal care se semnează de către comisia de licitație și de către participanții la licitație.

Art. 5.3. În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanți la licitație sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puțin prețul de pornire, licitația se va repeta, încheindu-se proces-verbal de constatare.

Repetarea licitației se va face după trecerea a cel puțin 5 zile de la data precedentei, iar prețul inițial va fi diminuat cu până la 20%. În cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație și nu se oferă cel puțin prețul de pronire, licitația se va relua după cel puțin 5 zile, iar prețul va fi diminuat cu până la 30% față de prima licitație. În cazul în care nici de această dată nu a fost oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, procedura de licitație se încheie, iar comisia de licitație comunică către comisia de casare că poate întocmi documentele de declasare și casare a bunurilor.

Art. 5.4. Participanții la licitație pot formula contestații în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfășurarea licitației.

Contestațiile se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia. SJU M. Ciuc va soluționa contestațiile în termen de 5 zile de la depunerea acestora. După soluționarea contestațiilor, se întocmește contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor adjudecate în procedura de licitație.

Câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare și să achite integral prețul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitației. În situația în care refuză semnarea contractului sau plata prețului, va fi notificat la adresa înscrisă în actul de identitate/la sediul social, ca să se prezinte la sediul SJU M Ciuc pentru  semnarea contractului și plata prețului.

 

6) Dispoziții finale

Art. 6.1. După achitarea integrală a bunurilor cumpărătorul/cumpărătorii pot intra în posesia acestora pe bază de proces-verbal de predare primire, conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul.

Neachitarea de către persoana fizică sau juridică adjudecătoare a licitației a prețului ofertat în termenul precizat atrage de drept pierderea dreptului de adjudecare și a garanției de participare la licitație.

Participanții la licitație care nu au fost declarați câștigători vor solicita, în baza unei cereri, restituitea garanției de participare.

După derularea celor 3 ședințe planificate, licitația se încheie și se consemnează în procesul-verbal final de licitație rezultatul acesteia referitor la bunurile adjudecate și contractele și la bunurile neadjudecate.

 

APROBAT

Manager,

Dr. Konrád Judith

AVIZAT

Director Administrativ

Stekbauer Zsombor-Norbert

 

Întocmit,

Ilyes Csaba

Șef Serviciului Transport

 

 

 1. Anexa 1 (Lista bunurilor scoase la licitație, Salturile de supralicitare pentru fiecare articol)
 2. Anexa 2 (Model formular privind exercitarea dreptului de examinare a bunurilor)
 3. Anexa 3 (Model Declarație de participare la licitație)

”Lucrări de amenajare cameră Rx” Cod CPV: 45453100-8 Lucrări de renovare

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, Lucrări de amenajare cameră RX
Cod CPV: 45453100-8 Lucrări de renovare

Referință atribuit dosarului de autoritatea contractanta în PAAP nr. 4458/14.03.2022, revizuit la data de 01.11.2022, înregistrat cu nr. 20134/01.11.2022
Lucrări de amenajare cameră RX

l. INFORMATII GENERALE

1. Autoritatea Contractantă:
Denumirea: SJU M-Ciuc
Adresa: str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc
Telefon: 0266 324 193
Fax: 0266 372 137
E-Mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

2. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat

3. Obiectul contractului:
Denumire contract: contract de lucrări.

4. Obiectul contractului: Lucrări de amenajare cameră Rx

5. Valoarea estimată: 94.957,98 lei fără TVA
113.000,00 cu TVA

6. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

7. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

8. Durata de execuție a lucrărilor: maximum 15 de zile

9. Condiții de plată:
– Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 60 de zile de la emiterea facturii de către acesta.
– Plata facturilor nu va fi efectuat pâna când procesul-verbal de recepţie nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

10. Legislația aplicabilă:
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
– Legea nr. 63/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea,autorizarea si controlul activitatilor nucleare
– Legea 10/1995 privind calitatea în construcții
– HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

11. Cerințe pentru ofertanți:
Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:
– Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
– Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
– Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);

12. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertantul va depune următoarele documente:

A. DECLARAȚIILE MENȚIONATE LA PCT. 11 DE MAI SUS

B. PROPUNEREA TEHNICĂ:
– Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.
În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului.
– Ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.
– Ofertantul trebuie să prezinte autorizație eliberată de CNCAN pentru executarea lucrărilor de amenajare pentru camere Rx și materialele folosite.

C. PROPUNEREA FINANCIARĂ:
Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă (formularul nr. 4) care va avea în anexă:
– Graficul de prețuri
– Graficul de plăți – defalcate pe activitățile principale/categoriile de lucrări
– Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de:
toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg din executarea contractului în privința proiectării, construcției, testării și finalizării lucrărilor. Aceasta include toate responsabilitățile constructorului pentru obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, instalațiile de construcție, forța de muncă, supravegherea, materialele, montajul, asigurările, profitul, costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile generate, răspunderi și obligații ce decurg din contract.
– protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor,
– procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor și echipamentelor necesare funcționarii obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini.
– La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit.

– Moneda in care se transmite oferta: RON
– Limba in care se redactează oferta: Limba română

13. Termen limită de transmitere oferte 29.11.2022 ora 14:00

14. Informații suplimentare:
Ofertele se vor transmite:
Prin e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro semnat cu semnătură electronică extinsă sau în plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita
Persoana de contact: Vitos Hajnal, e-mail: achizitipubl@spitalmciuc.ro

Elaborat,
Vitos Hajnal,
Serviciul Achiziții Publice-Contractare

Avizat,
Steckbauer Zsombor-Norbert
Director Administrativ

 

1.Anunț publicitate

2. Amplasament Apollo

3. Breviar de calcul

4. Caiet de sarcini

5. Formular de ofertă

6. Model contract

7. Model declarații

”Lucrări de reparații căi de acces în incinta Spitalului – curte spital vechi – Oftalmologie”

Cod CPV: 45233222-1 – Lucrări de pavare și de asfaltare

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, lucrări de reparații a căii de acces în incinta Spitalului-curte spital vechi-Oftalmologie

 

Referință atribuit dosarului de autoritatea contractanta în PAAP nr. 4458/14.03.2022, revizuit la data de 01.11.2022, înregistrat cu nr. 20134/01.11.2022

Reparații curente: Lucrari de asfaltare drumuri si trotuare in incinta institutiei/Cod CPV: 45233222-1 Lucrări de pavare si de asfaltare

 

 1. INFORMATII GENERALE

1.Autoritatea Contractantă:

-Denumirea SJU M-Ciuc

-Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc

-Telefon: 0266 324 193

-Fax: 0266 372 137

-E-Mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

2.Sursa de finanțare: Bugetul de Stat

3.Obiectul contractului:

-Denumire contract: contract de lucrări

4.Obiectul contractului: ”Lucrări de reparații căi de acces în incinta Spitalului – curte spital vechi – Oftalmologie”

Valoarea estimată: 440.000,00 lei fără TVA

5.Criteriul de atribuire:

Prețul cel mai scăzut

6.Perioada de valabilitate a ofertei:

30 de zile

7.Durata de execuție a lucrărilor:

maximum 30 de zile

8.Condiții de plată:

-Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 60 de zile de la emiterea facturii de către acesta.

-Plata facturilor nu va fi efectuat pâna când procesul-verbal de recepţie nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

9.Legislația aplicabilă:

-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

10.Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

-Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);

-Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

-Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);

11.Modul de prezentare a ofertei:

-Ofertantul va depune următoarele documente:

-Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus

-Propunerea tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini

-Propunerea financiară, care include: Oferta financiară cu mențiunea valabilității ofertei și a garanției acordate, Centralizator și Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

-Moneda in care se transmite oferta: RON

-Limba in care se redactează oferta: Limba română

12.Termen limită de transmitere oferte:

08.11.2022 ora 14:00

13.Informații suplimentare:

-Ofertele se vor transmite:

-Prin e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro semnat cu semnătură electronică extinsă sau în plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita

-Documentele model pentru declarațiile de la punctul 10 și alte modele precum și caietul de sarcini se pot solicita la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

-Persoana de contact: Vitos Hajnal

 

Elaborat,

Vitos Hajnal,

Serviciul Achiziții Publice-Contractare

 

Avizat,

Steckbauer Zsombor-Norbert

Director Administrativ

 

 1. Documentația de atribuire 
 2. Caiet de sarcini
 3. Model contract
 4. Model declarații

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

”LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR SPAȚII PENTRU AMPLASAREA BANCOMATELOR (ATM), AMPLASAREA ANTENELOR DE TELECOMUNICAȚII ȘI A UNOR SPAȚII COMERCIALE ÎN LOCAȚIILE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC”

 

I. Informațiile generale privind proprietarul și administratorul
Consiliul Județean Harghita, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Libertății, nr. 5, tel. 0266 207 700, fax. 0266 207 703 – Proprietar
și
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, tel. 0266 324 193, fax. 0266 372 137 – Administrator

II. Informații privind spațiile
Spațiile de închiriat sunt situate în mun. Miercurea Ciuc, județul Harghita după cum urmează:

a. Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM)
Clădire ADMINISTRATIVĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 2 x 3 mp
Închirierea spațiului care este situat la intrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc lângă poartă, pentru amplasarea unor bancomate (ATM). În clădire există două spații a câte 3 mp fiecare destinat amplasării a două ATM-uri.

b. Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații
Acoperiș TERASĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 100 mp
Închirierea spațiului care este situat pe acoperișul terasă al Spitalului, pentru amplasarea antenelor de telecomunicații.

c. Spații comerciale:
Curtea ”SPITALULUI VECHI” – locație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 10 mp
Închirierea unui teren în incinta curții ”Spitalului Vechi” de la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 2 din Miercurea Ciuc, la intrare în curte situat între clădirea porții și clădirea depozitului pentru amplasarea unei rulote cu destinația de chioșc.

III. Anunțul de licitație
Anunțul de licitație publică pentru închirierea spațiilor Spitalului va fi publictă în Monitorul Oficial al României, partea a VI.-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe pagina de internet al Spitalului.

IV. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de inchiriere
Închirierea spațiilor se face prin licitație publică, organizatp la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în conformitate cu prevederile:
– Date de identificare (Anexa 1)
– Caietului de sarcini (Anexa 2)
– Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
– Contratactul de închiriere (Anexa 4)
– Formulare și modele de documente (Anexa 5)
Modul de prezentare a ofertelor
Conform art. 333 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, închirierea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ teritoriale se face pe bază de licitație publică prin depunerea ofertelor în plic închis.
Ofertele se redactează in limba română și se depun la sediul Spitalulul Județean de Urgență Miecurea Ciuc, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în registrul Oferte, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora primirii.
Pe plicul exterior se va indica obiecul licitației pentru care este depusă oferta, iar plicul interior va conține oferta propriu-zisă, depusă într-un singur exemplar.
Ofertanții care își manifestă interesul de a participa la licitație, depun până la data-limită de de depunere a ofertelor, 09.08.2022 ora 16:00, la secretariatul Spitalului, următoarele:
– Declarație de participare – Formular C;
– Plicul exterior sigilat care conține documentele de calificare a ofertantului și plicul interior sigilat, iar pe verso, numele, prenumele sau după caz denumirea și adresa operatorului economic ofertant.
Neprezentarea tuturor documentelor solicitate, atrage eliminarea ofertantului din licitație.
Riscurile legate de transmiterea ofertelor, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului.
Conținutul ofertelor rămâne confidențială până la data stabilită pentru deschiderea acestora, administratorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.
Solicitările de clarificări privind licitația vor fi transmise/depuse de către ofertanți în termenul prevăzut de lege, respectiv până la data de 29.07.2022, ora 16:00.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la data de 10.08.2022, ora 10:00 la sediul Spitalului, str. Dr. Dénes László, nr.2, mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita.

V. Documentația de atribuire
S-a elaborat în conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și este alcătuită din:
– Date de identificare (Anexa 1)
– Caietului de sarcini (Anexa 2)
– Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
– Contratactul de închiriere cu clauzele obligatorii (Anexa 4)
– Formulare și modele de documente (Anexa 5)
Documentația de atribuire va fi însoțită de caietul de sarcini și poate fi eliberată atât pe suport informatic, cât și pe suport hârtie, în baza unei solicitări în acest sens adresată până la data de 29.07.2022, pentru format letric, achitându-se suma de 20 lei.

VI. Criterii de atribuire a contractului de închiriere
– cel mai mare nivel al chiriei
– capacitatea economico-financiară a ofertanților
– protecția mediului înconjurător
– condiții specifice impuse de natura bunului închiriat

VII. Prețul de pornire al licitației
Prețurile de pornire a licitației conform HCJ nr. 267 /2021 modificat prin HCJ 445/2021 sunt:

– Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM): 20 euro/mp/luna inclus TVA
– Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații: 5 euro/mp/luna inclus TVA
– Spații comerciale – Curtea ”SPITALULUI VECHI”: 10 euro/mp/luna inclus TVA

VIII. Durata contractului de închiriere:
5 ani (60 de luni)

IX. Garanții
Garanția de participare
Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la prețurile estimative) depus pentru fiecare spațiu de închiriat la care se dorește depunerea unei oferte și în cazul în care un ofertant este declarat necâștigător se sambursează suma depusă de către acesta.
Garanția de participare se depune in contul nr. RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.
Garanția de bună execuție
Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la valoarea lunară a ofertei câștigătoare) depus pentru fiecare spațiu la care s-a încheiat un contract de închiriere urmând ca în termen de 30 de zile de la constituirea acestuia să se încheie un proces verbal de predare-primire al spațiului/spațiilor închiriate.
Garanția de participare se depune in contul nr. RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc și va rămâne valabil pe toată perioadă de valabilitate a contractului de închiriere, putând fi folosit de autoritatea contractantă pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de chiriaș.

X. Taxa de participare la licitație
Este de 100 RON/ofertant, nerambursabil.

XI. Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac
Contestațiile pot fi formulate în scris, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii referitoare la atribuirea contractului/contractelor de închiriere și se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.
Soluționarea contestațiilor se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării, de către o comisie numită în acest scop prin decizia managerului Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult 2 zile lucrătoare de la soluționare. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi contestată la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Miercurea Ciuc, Mun. Miercurea Ciuc, str. Szász Endre, nr. 6, jud. Harghita, tel. 0266 311 275, e-mail: tr-harghita@just.ro.

XII. Informații privind contractul
Contractul de închiriere va fi încheiat la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în limba română, în două exemplare,cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, câte un exemplar pentru fiecare, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării atribuirii contractului.
Contractul de închiriere va cuprinde și clauze privind suspendarea contractului în cazul unor situații neprevăzute și restrictive, precum starea de urgență su starea de alertă, respectiv alte situații cum ar fi accesarea unor fonduri pentru investiții.

 

 1. Documentația de atribuire 
 2. Date de identificare
 3. Caiet de sarcini
 4. Fișa de date a procedurii
 5. Contract de încheiere model
 6. Formulare și modele de documente

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

”LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR SPAȚII PENTRU AMPLASAREA AUTOMATELOR DE BĂUTURI NEALCOOLICE CALDE, AMPLASARE BANCOMATELOR (ATM), AMPLASAREA ANTENELOR DE TELECOMUNICAȚII ȘI A UNOR SPAȚII COMERCIALE  ÎN LOCAȚIILE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC”

I. Informațiile generale privind proprietarul și administratorul

Consiliul Județean Harghita, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Libertății, nr. 5, tel. 0266 207 700, fax. 0266 207 703 – Proprietar

și

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, tel. 0266 324 193, fax. 0266 372 137 – Administrator

 

II. Informații privind spațiile

Spațiile de închiriat sunt situate în mun. Miercurea Ciuc, județul Harghita după cum urmează:

 

1.Spații destinate pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice calde:

Secția DERMATOLOGIE al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 1 mp

Închirierea spațiului situat la parterul secţiei Dermatologie (str. Nicolae Bălcescu, nr. 1) la iesirea din faţă, pentru amplasarea unui automat de băuturi nealcoolice calde (băuturi calde pe bază de cafea, ceai, lapte, ciocolată caldă etc.).

 

2. Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM)

Clădire ADMINISTRATIVĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 2 x 3 mp

Închirierea spațiului care este situat la intrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc lângă poartă, pentru amplasarea unor bancomate (ATM). În clădire există două spații a câte 3 mp fiecare destinat amplasării a două ATM-uri.

 

3.Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații

Acoperiș TERASĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 100 mp

Închirierea spațiului care este situat pe acoperișul terasă al Spitalului, pentru amplasarea antenelor de telecomunicații.

Acoperiș TERASĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 40 mp

Închirierea spațiului care este situat pe acoperișul terasă al Spitalului, pentru amplasarea antenelor de telecomunicații.

Pe acoperișul Spitalului există două spații destinate amplasării antenelor, unul de 100 mp iar altul de 40 mp.

 

4.Spații comerciale:

Curtea ”SPITALULUI VECHI” – locație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 10 mp

Închirierea  unui teren în incinta curții ”Spitalului Vechi” de la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 2 din Miercurea Ciuc, la intrare în curte situat între clădirea porții și clădirea depozitului pentru amplasarea unei rulote cu destinația de chioșc.

 

III. Anunțul de licitație

Anunțul de licitație publică pentru închirierea spațiilor Spitalului va fi publictă în Monitorul Oficial al României, partea a VI.-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe pagina de internet al Spitalului.

 

IV. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de inchiriere

Închirierea spațiilor se face prin licitație publică, organizatp la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în conformitate cu prevederile:

 • Date de identificare (Anexa 1)
 • Caietului de sarcini (Anexa 2)
 • Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
 • Contratactul de închiriere (Anexa 4)
 • Formulare și modele de documente (Anexa 5)

Modul de prezentare a ofertelor

Conform art. 333 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, închirierea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ teritoriale se face pe bază de licitație publică prin depunerea ofertelor în plic închis.

Ofertele se redactează in limba română și se depun la sediul Spitalulul Județean de Urgență Miecurea Ciuc, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în registrul Oferte, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora primirii.

Pe plicul exterior se va indica obiecul licitației pentru care este depusă oferta, iar plicul interior va conține oferta propriu-zisă, depusă într-un singur exemplar.

Ofertanții care își manifestă interesul de a participa la licitație, depun până la data-limită de de depunere a ofertelor, 02.05.2022 ora 16:00, la secretariatul Spitalului, următoarele:

 • Declarație de participare – Formular C;
 • Plicul exterior sigilat care conține documentele de calificare a ofertantului și plicul interior sigilat, iar pe verso, numele, prenumele sau după caz denumirea și adresa operatorului economic ofertant.

Neprezentarea tuturor documentelor solicitate, atrage eliminarea ofertantului din licitație.

Riscurile legate de transmiterea ofertelor, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului.

Conținutul ofertelor rămâne confidențială până la data stabilită pentru deschiderea acestora, administratorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

Solicitările de clarificări privind licitația vor fi transmise/depuse de către ofertanți în termenul prevăzut de lege, respectiv până la data de 22.04.2022, ora 16:00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la data de 03.05.2022, ora 10:00 la sediul Spitalului, str. Dr. Dénes László, nr.2, mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita.

 

V. Documentația de atribuire

S-a elaborat în conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și este alcătuită din:

 • Date de identificare (Anexa 1)
 • Caietului de sarcini (Anexa 2)
 • Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
 • Contratactul de închiriere cu clauzele obligatorii (Anexa 4)
 • Formulare și modele de documente (Anexa 5)

Documentația de atribuire va fi însoțită de caietul de sarcini și poate fi eliberată atât pe suport informatic, cât și pe suport hârtie, în baza unei solicitări în acest sens adresată până la data de 22.04.2022, pentru format letric, achitându-se suma de 20 lei.

 

VI. Criterii de atribuire a contractului de închiriere

 • cel mai mare nivel al chiriei
 • capacitatea economico-financiară a ofertanților
 • protecția mediului înconjurător
 • condiții specifice impuse de natura bunului închiriat

 

VII. Prețul de pornire al licitației

Prețurile de pornire a licitației conform HCJ nr. 267 /2021 modificat prin HCJ 445/2021 sunt:

 

 • Spații pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice: 20 euro/mp/lună inclus TVA
 • Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM): 20 euro/mp/luna inclus TVA
 • Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații: 5 euro/mp/luna inclus TVA
 • Spații comerciale – Curtea ”SPITALULUI VECHI”: 10 euro/mp/luna inclus TVA

 

VIII. Durata contractului de închiriere:

5 ani (60 de luni)

 

IX. Garanții

Garanția de participare

Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la prețurile estimative) depus pentru fiecare spațiu de închiriat la care se dorește depunerea unei oferte și în cazul în care un ofertant este declarat necâștigător se sambursează suma depusă de către acesta.

Garanția de participare se depune in contul nr. RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.

Garanția de bună execuție

Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la valoarea lunară a ofertei câștigătoare) depus pentru fiecare spațiu la care s-a încheiat un contract de închiriere urmând ca în termen de 30 de zile de la constituirea acestuia să se încheie un proces verbal de predare-primire al spațiului/spațiilor închiriate.

Garanția de participare se depune in contul nr. RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc și va rămâne valabil pe toată perioadă de valabilitate a contractului de închiriere, putând fi folosit de autoritatea contractantă pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de chiriaș.

 

X. Taxa de participare la licitație

Este de 100 RON/ofertant, nerambursabil.

 

XI. Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

Contestațiile pot fi formulate în scris, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii referitoare la atribuirea contractului/contractelor de închiriere și se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Soluționarea contestațiilor se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării, de către o comisie numită în acest scop prin decizia managerului Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult 2 zile lucrătoare de la soluționare. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi contestată la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Miercurea Ciuc, Mun. Miercurea Ciuc, str. Szász Endre, nr. 6, jud. Harghita, tel. 0266 311 275, e-mail: tr-harghita@just.ro.

 

XII. Informații privind contractul

Contractul de închiriere va fi încheiat la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în limba română, în două exemplare,cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, câte un exemplar pentru fiecare, în  termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării atribuirii contractului.

Contractul de închiriere va cuprinde și clauze privind suspendarea contractului în cazul unor situații neprevăzute și restrictive, precum starea de urgență su starea de alertă, respectiv alte situații cum ar fi accesarea unor fonduri pentru investiții.

 

 1. Documentația de atribuire 
 2. Date de identificare
 3. Caiet de sarcini
 4. Fișa de date a procedurii
 5. Contract de încheiere model
 6. Formulare și modele de documente

 

 

 

”LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR SPAȚII PENTRU AMPLASAREA AUTOMATELOR DE BĂUTURI NEALCOOLICE CALDE, AMPLASARE BANCOMATELOR (ATM), AMPLASAREA ANTENELOR DE TELECOMUNICAȚII ȘI A UNOR SPAȚII COMERCIALE  ÎN LOCAȚIILE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC”

 • Informațiile generale privind proprietarul și administratorul

Consiliul Județean Harghita, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Libertății, nr. 5, tel. 0266 207 700, fax. 0266 207 703 – Proprietar

și

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, cu sediul în județul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, tel. 0266 324 193, fax. 0266 372 137 – Administrator

 

 • Informații privind spațiile

Spațiile de închiriat sunt situate în mun. Miercurea Ciuc, județul Harghita după cum urmează:

 • Spații destinate pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice calde:

Secția DERMATOLOGIE al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 1 mp

Închirierea spațiului situat la parterul secţiei Dermatologie (str. Nicolae Bălcescu, nr. 1) la iesirea din faţă, pentru amplasarea unui automat de băuturi nealcoolice calde (băuturi calde pe bază de cafea, ceai, lapte, ciocolată caldă etc.).

 • Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM)

Clădire ADMINISTRATIVĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 2 x 3 mp

Închirierea spațiului care este situat la intrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc lângă poartă, pentru amplasarea unor bancomate (ATM). În clădire există două spații a câte 3 mp fiecare destinat amplasării a două ATM-uri.

 • Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații

Acoperiș TERASĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 100 mp

Închirierea spațiului care este situat pe acoperișul terasă al Spitalului, pentru amplasarea antenelor de telecomunicații.

Acoperiș TERASĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 40 mp

Închirierea spațiului care este situat pe acoperișul terasă al Spitalului, pentru amplasarea antenelor de telecomunicații.

Pe acoperișul Spitalului există două spații destinate amplasării antenelor, unul de 100 mp iar altul de 40 mp.

 • Spații comerciale:

Clădirea PRINCIPALĂ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 11 mp

Închirierea  spatiului care este situat la parterul Spitalului, la ieșirea din faţă pentru destinația de chioșc, la adresa M. Ciuc, str. Dr. Déles László, nr. 2.

Curtea ”SPITALULUI VECHI” – locație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – 10 mp

Închirierea  unui teren în incinta curții ”Spitalului Vechi” de la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 2 din Miercurea Ciuc, la intrare în curte situat între clădirea porții și clădirea depozitului pentru amplasarea unei rulote cu destinația de chioșc.

 

 • Anunțul de licitație

Anunțul de licitație publică pentru închirierea spațiilor Spitalului va fi publictă în Monitorul Oficial al României, partea a VI.-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe pagina de internet al Spitalului.

 

 • Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de inchiriere

Închirierea spațiilor se face prin licitație publică, organizatp la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în conformitate cu prevederile:

 • Date de identificare (Anexa 1)
 • Caietului de sarcini (Anexa 2)
 • Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
 • Contratactul de închiriere (Anexa 4)
 • Formulare și modele de documente (Anexa 5)

 

Modul de prezentare a ofertelor

Conform art. 333 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, închirierea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ teritoriale se face pe bază de licitație publică prin depunerea ofertelor în plic închis.

Ofertele se redactează in limba română și se depun la sediul Spitalulul Județean de Urgență Miecurea Ciuc, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în registrul Oferte, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora primirii.

Pe plicul exterior se va indica obiecul licitației pentru care este depusă oferta, iar plicul interior va conține oferta propriu-zisă, depusă într-un singur exemplar.

Ofertanții care își manifestă interesul de a participa la licitație, depun până la data-limită de de depunere a ofertelor, 20.01.2022 ora 16:00, la secretariatul Spitalului, următoarele:

 • Declarație de participare – Formular C;
 • Plicul exterior sigilat care conține documentele de calificare a ofertantului și plicul interior sigilat, iar pe verso, numele, prenumele sau după caz denumirea și adresa operatorului economic ofertant.

Neprezentarea tuturor documentelor solicitate, atrage eliminarea ofertantului din licitație.

Riscurile legate de transmiterea ofertelor, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului.

Conținutul ofertelor rămâne confidențială până la data stabilită pentru deschiderea acestora, administratorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

Solicitările de clarificări privind licitația vor fi transmise/depuse de către ofertanți în termenul prevăzut de lege, respectiv până la data de 07.01.2022, ora 16:00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la data de 21.01.2022, ora 10:00 la sediul Spitalului, str. Dr. Dénes László, nr.2, mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita.

 

 • Documentația de atribuire

S-a elaborat în conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și este alcătuită din:

 • Date de identificare (Anexa 1)
 • Caietului de sarcini (Anexa 2)
 • Fișei de date a procedurii (Anexa 3)
 • Contratactul de închiriere cu clauzele obligatorii (Anexa 4)
 • Formulare și modele de documente (Anexa 5)

Documentația de atribuire va fi însoțită de caietul de sarcini și poate fi eliberată atât pe suport informatic, cât și pe suport hârtie, în baza unei solicitări în acest sens adresată până la data de 07.01.2022, pentru format letric, achitându-se suma de 20 lei.

 • Criterii de atribuire a contractului de închiriere
 • cel mai mare nivel al chiriei
 • capacitatea economico-financiară a ofertanților
 • protecția mediului înconjurător
 • condiții specifice impuse de natura bunului închiriat
 • Prețul de pornire al licitației

Prețurile de pornire a licitației conform HCJ nr. 267 /2021 modificat prin HCJ 445/2021 sunt:

 • Spații pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice: 20 euro/mp/lună inclus TVA
 • Spații destinate pentru amplasarea bancomatelor (ATM): 20 euro/mp/luna inclus TVA
 • Spații destinate amplasarea antenelor de telecomunicații: 5 euro/mp/luna inclus TVA
 • Spații comerciale:

Clădirea PRINCIPALĂ:                      20 euro/mp/luna inclus TVA

Curtea ”SPITALULUI VECHI”:           10 euro/mp/luna inclus TVA

 

 • Durata contractului de închiriere:

5 ani (60 de luni)

 

 • Garanții

Garanția de participare

Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la prețurile estimative) depus pentru fiecare spațiu de închiriat la care se dorește depunerea unei oferte și în cazul în care un ofertant este declarat necâștigător se sambursează suma depusă de către acesta.

Garanția de participare se depune in contul nr. RO47TREZ3515041XXX000338 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.

Garanția de bună execuție

Este obligatorie și se stabilește la nivel a două chirii/lună (raportat la valoarea lunară a ofertei câștigătoare) depus pentru fiecare spațiu la care s-a încheiat un contract de închiriere urmând ca în termen de 30 de zile de la constituirea acestuia să se încheie un proces verbal de predare-primire al spațiului/spațiilor închiriate.

Garanția de participare se depune in contul nr. RO47TREZ3515041XXX000338 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc și va rămâne valabil pe toată perioadă de valabilitate a contractului de închiriere, putând fi folosit de autoritatea contractantă pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de chiriaș.

 

 • Taxa de participare la licitație

Este de 100 RON/ofertant, nerambursabil.

 

 • Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

Contestațiile pot fi formulate în scris, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii referitoare la atribuirea contractului/contractelor de închiriere și se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Soluționarea contestațiilor se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării, de către o comisie numită în acest scop prin decizia managerului Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult 2 zile lucrătoare de la soluționare. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi contestată la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Miercurea Ciuc, Mun. Miercurea Ciuc, str. Szász Endre, nr. 6, jud. Harghita, tel. 0266 311 275, e-mail: tr-harghita@just.ro.

 

 • Informații privind contractul

Contractul de închiriere va fi încheiat la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc în limba română, în două exemplare,cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, câte un exemplar pentru fiecare, în  termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării atribuirii contractului.

Contractul de închiriere va cuprinde și clauze privind suspendarea contractului în cazul unor situații neprevăzute și restrictive, precum starea de urgență su starea de alertă, respectiv alte situații cum ar fi accesarea unor fonduri pentru investiții.

Documentație

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc organizează licitație publică cu scopul valorificării a mai multor dulapuri de metal.

Documentație:

Anunț

Caiet de sarcini

Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale

INFORMATII GENERALE

1. Autoritatea Contractantă:

 • Denumirea SJU M-Ciuc
 • Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc
 • Telefon: 0266 324 193
 • Fax: 0266 324 372 137
 • E-Mail: secretariat@spitalmciuc.ro; achizitipubl@spitalmciuc.ro

2. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat

3. Obiectul contractului:

  • Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii

 

Obiectul contractului: „Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

 • Valori estimative:
  • Valoare minimă 10 luni: 36,525.32 RON
  • Valoare maximă 10 luni: 2,368,636.60 RON
 • Procedura achiziției – procedură  proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

 • Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 • Durata prestării serviciilor: 10 luni
 • Condiții de plată:

plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.

 

1. Legislația aplicabilă:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

2. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);

 

3. Modul de prezentare a ofertei:

 • Ofertantul va depune următoarele documente:
 • Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus
 • Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini
  • Moneda in care se transmite oferta: RON
  • Limba in care se redactează oferta: Limba română

 

4. Termen limită de transmitere oferte 05.03.2020 ora 16:00

 

5. Informații suplimentare:

 • Ofertele se vor transmite:
 • În plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 05.03.2020 ora 16:00
 • Documentele model pentru declarațiile de la punctul 10 și alte modele precum și caietul de sarcini se pot solicita la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau site-ul www.spitalmciuc.ro
 • Persoana de contact: Stekbauer Zsombor Norbert

 

Elaborat,

Ec. Stekbauer Zsombor Norbert

Avizat

Ec. László Botond

Dir. Fin. contabil

PROCEDURĂ DE SELECȚIE A MAXIM 1 PARTENER PRIVAT de tip

organizație neguvernamentală, non-porfit înființată ca persoană juridică în România

în cadrul proiectului finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin prezenta publică anunțul de selecție privind un (1) Partener Privat pentru depunerea unui proiect în cadrul apelului de proiect 4 ”Dezvoltare locală”.

Toate anexele necesare pot fi descărcate în format editabil.

Dosarele de candidatură se depun la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Secretariat Administrativ.

 

Calendarul procedurii:

Publicare anunț:18.02.2020

Termen depunere a dosarelor de candidatură: 19.02.2020, ora 10:00

Loc: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Secretariat Administrativ

Publicare rezultate inițiale: 19.02.2020, ora 16:00

Termen depunere contestații: 20.02.2020, ora 10:00

Rezolvarea contestațiilor: 20.02.2020, ora 14:00

Publicare rezultate finale: 20.02.2020, ora 16:00

 

Anexe:

A1 – Scrisoare de intenție

A2 – Fișă partener

A3 – Declarație de eligibilitate

A4 – Declarație pe propria răspundere – capacitate

A5 – Acord prelucrare date cu caracter personal

A6 – Resurse materiale valoare adăugată

A7 – Declarație de consimțământ

Anunț de selecție partener

Calendar de selecție partener

Grilă

Grilă de evaluare

 

Anunț comunicare rezultat

Rezultat final

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc organizează licitație publică în vederea închirierii a unor spaţii situate în clădirile Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc și policlinică, pentru activități comerciale și medicale.

Licitația va avea loc în data de 6 mai 2019, ora 11:00, la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2.

Documentația licitației se poate procura de la secretariatul spitalului din data de 24.04.2019, zilnic între orele 8:00-15:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin telefon (0732 500779) sau e-mail (secretariat@spitalmciuc.ro).

CERINȚE MINIME PENTRU DOTAREA LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA-CIUC

 

 1. Așteptăm oferte pentru dotarea laboratorului sub formă de contract de comodat, care să acopere departamentele de hematologie/hemostază, biochimie, imunologie, urină și departamentul de microbiologie. Ofertele se vor depune separat pentru:
 • departamentele de hematologie/hemostază, biochimie, imunologie și urină;
 • departamentul de microbiologie (ofertă separată).
 1. Să se furnizeze o listă cu echipamentele accesorii și obiecte de inventar care sunt necesare funcționării analizoarelor propuse, respectiv funcționării laboratorului conform reglementărilor în vigoare.
 2. Echipamentele de laborator să realizeze toate analizele de laborator solicitate de către SJU Miercurea-Ciuc și să aibă capacitatea și viteza de lucru corespunzătoare efectuării volumului de probe solicitat.
 3. Echipamentele să fie amplasate în spațiul conform schiței puse la dispoziția ofertanților.
 4. Echipamentele să funcționeze continuu 24 ore, fără întrerupere, astfel încât probele sosite după programul de zi (probele de urgență) să poate fi efectuate de personalul de supraveghere.
 5. Echipamentele pentru departamentul de microbiologie să conțină sistem de identificare germeni și sensibilitate antibacteriană, cu precizarea cantității minime inhibitorii.
 6. Echipamentele ofertate să asigure funcționarea laboratorului conform următoarei scheme de personal:
 • 2 medici specialiști de medicină de laborator;
 • 2 biologi/chimiști;
 • 10-12 asistenți de laborator.
 1. Gradul de automatizare a echipamentelor să fie maximă, să utilizeze consumabile preambalate destinate special în acest scop, să monitorizeze continuu stadiul analizelor.
 2. Echipamentele să fie instalate în perioada 1-15 martie 2019.
 3. Ofertantul să asigure toate materialele consumabile (reactivi, calibratori, controale interne, vacutainere) pentru următoarele perioade:
 • 1-15 martie 2019  – consumabile pentru probele tehnice ale aparatelor
 • 15 martie -31 martie 2019  –  consumabile pentru calibrare, instruire personal
 • 1 aprilie – 25 aprilie 2019 – consumabile pentru exploatarea de probă a întregului laborator
 1. Ofertantul să asigure verificarea periodică a măsurătorilor.
 2. Ofertantul să asigure organizarea activității de control extern al calității.
 3. Livrarea reactivilor compatibile cu aparatura să fie asigurată în termen de 24 ore de la solicitare.
 4. Să asigure asistența tehnică în 3 ore ore de la înștiințare și repunerea în funcțiune al aparatului problematic în cel mult 24 ore.

 

Termen de depunere a ofertelor: 20 februarie 2019

Selecția ofertelor se va face separat pentru departamentul de microbiologie.

Cumpărăm apartament de clasa I, cu 2 camere (min. 40 mp) sau 3 camere (min. 60 mp), în zona cartierului Tudor, renovată (cu geamuri termopan), cu balcon și instalație de încălzire proprie, preferabil de poziționare sud, sud-vest. Apartamentele care prezintă urme de mucegai sau alte deteriorări nu vor fi luate în considerare. Izolarea termică a locuinței constituie avantaj.

Cumpărăm garsonieră lângă Policlinică, renovată și cu instalație de încălzire proprie.

Termen de plată: max. 15 zile

Ofertele pot fi depuse la secretariatul sau registratura Spitalului, sau pot fi trimise prin poștă electronică pe adresa: secretariat@spitalmciuc.ro, cu mențiunea „Ofertă apartament”. Detalii suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon: 0732 500 779.

Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale l. INFORMATII GENERALE

 • Autoritatea Contractantă:

 • Denumirea SJU M-Ciuc

 • Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc

 • Telefon: 0266 324 193

 • Fax: 0266 372 137

 • E-Mail: secretariat@spitalmciuc.ro; achizitipubl@spitalmciuc.ro

 • Sursa de finanțare: Bugetul de Stat

 • Obiectul contractului:

 • Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii

–    Obiectul contractului: Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

 • Valori estimative:

  • Valoare minimă 12 luni: 32.485,53 RON

  • Valoare maximă 12 luni: 876.766,40RON

 • Procedura achiziției – procedură proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

 • Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

 • Durata prestării serviciilor: 12 luni

 • Condiții de plată:

 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.

 • Legislația aplicabilă:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);

 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);

 • Modul de prezentare a ofertei:

 • Ofertantul va depune următoarele documente:

 • Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus

 • Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini

  • Moneda in care se transmite oferta: RON

  • Limba in care se redactează oferta: Limba română

 • Termen limită de transmitere oferte 08.02.2021 ora 16:00

 • Informații suplimentare:

 • Ofertele se vor transmite:

 • În plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 08.02.2021 ora 16:00

 • Documentele model pentru declarațiile de la punctul 10 și alte modele precum și caietul de sarcini se pot solicita la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau site-ul www.spitalmciuc.ro

Persoana de contact: Stekbauer Zsombor Norbert

Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale

 1. INFORMATII GENERALE

A. Autoritatea Contractantă: 

 • Denumirea SJU M-Ciuc

 • Adresa str. Dénes László nr. 2, M-Ciuc

 • Telefon: 0266 324 193

 • Fax: 0266 324 372 137

 • E-Mail: secretariat@spitalmciuc.ro; achizitipubl@spitalmciuc.ro

B. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat

C. Obiectul contractului:

  • Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii

 • Obiectul contractului: Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

 • Valori estimative:

  • Valoare minimă 10 luni: 36,525.32 RON 

  • Valoare maximă 10 luni: 2,368,636.60 RON 

1.Procedura achiziției – procedură  proprie 

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

2. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

3. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

4. Durata prestării serviciilor: 10 luni

5. Condiții de plată: 

 • plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.

6. Legislația aplicabilă:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

7. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

 • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);

 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);

8. Modul de prezentare a ofertei:

 • Ofertantul va depune următoarele documente:

 • Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus

 • Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini 

  • Moneda in care se transmite oferta: RON

  • Limba in care se redactează oferta: Limba română

9. Termen limită de transmitere oferte 05.03.2020 ora 16:00

10. Informații suplimentare:

 • Ofertele se vor transmite:

 • În plic închis la sediul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita , până la data de 05.03.2020 ora 16:00

 • Documentele model pentru declarațiile de la punctul 10 și alte modele precum și caietul de sarcini se pot solicita la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau site-ul www.spitalmciuc.ro

 • Persoana de contact: Stekbauer Zsombor Norbert

Elaborat,

Ec. Stekbauer Zsombor Norbert

Avizat

Ec. László Botond

Dir. Fin. contabil

”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale.

I) INFORMAȚII GENERALE

 1. Autoritatea Contractantă:

– Denumirea: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC

– Adresa: str. Dr. Dénes László, nr. 2, Miercurea Ciuc

– Telefon: 0266 324 193

– Fax: 0266 324 372 137

– E-Mail: secretariat@spitalmciuc.ro; achizitipubl@spitalmciuc.ro

 1. Sursa de finanțare: bugetul de stat

 2. Obiectul contractului:

– Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii

– Obiectul contractului: Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

– Valori estimative:

o Valoare minimă 6 luni: 1,466,906.07 RON

o Valoare maximă 6 luni: 2,928643.15 RON

 1. Procedura achiziției – procedură  proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

 1. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

 2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

 3. Durata prestării serviciilor: 6 luni

 4. Condiții de plată:

– plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.

 1. Legislația aplicabilă:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

– HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

– Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);

– Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

– Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);

 1. Modul de prezentare a ofertei:

– Ofertantul va depune următoarele documente:

• Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus

• Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini

– Moneda in care se transmite oferta: RON

– Limba in care se redactează oferta: Limba română

 1. Termen limită de transmitere oferte: 04.10.2019, ora 12:00

 2. Informații suplimentare:

– Ofertele se vor transmite: în format electronic la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro sau în plic închis la sediul SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita, până la data de 04.10.2019, ora 12:00.

– Documentele model pentru declarațiile de la punctul 10 și alte modele precum și caietul de sarcini se pot solicita la adresa de e-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro

– Persoana de contact: Stekbauer Zsombor Norbert