ANUNȚ SUSPENDARE

 

Având în vedere art. IV, alin.1 din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante:

  • Medici, conform Anunț de concurs nr. 8956/2023:

– un post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an  de pregătire confirmat în specialitatea  Medicină internă, funcție de execuție, durată nedeterminată la secția Medicină internă;

– un post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire confirmat în specialitatea Medicină internă, funcție de execuție, durată nedeterminată la Centrul de sănătate Vlăhița- Compartiment Medicină internă;

 

  • Alt personal contractual, conform Anunț de concurs nr. 8829/2023:

Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă:

Asistent social

-1 post la Centrul de Sănătate Vlăhița-Compartiment Îngrijiri Paliative

Psiholog

-1 post la  Cabinet Psihologie

Moașă grad: debutant-principal

-1 post la Sala de naștere Obstetrică-Ginecologie

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Pediatrie

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-5 posturi la Secția Cardiologie

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Chirurgie generală

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Ortopedie și Traumatologie

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția ORL

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Secția Urologie

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Birou de internări

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Dispensar TBC

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Cabinet Chirurgie generală

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Cabinet Medicină sportivă

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Cabinet Obstetrică Ginecologie

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Cabinet Oftalmologie

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Cabinet Urologie

Registrator medical grad: debutant-principal

– 1 post la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD

Registrator medical grad: debutant-principal

– 1 post la Serviciul de evaluare și statistică medicală(Secția Urologie)

Infirmier

-1 post la Secția Pediatrie

Infirmier

-5 posturi la Secția Cardiologie

Infirmier

-1 post la Secția Chirurgie Generală

Infirmier

-4 posturi la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD

Infirmier

-1 post la Bloc Operator-Sala de Operație Chirurgie

Îngrijitor curățenie

-1 post la Secția Pediatrie

Îngrijitor curățenie

-1 post la Secția Chirurgie Generală

Brancardier

-1 post la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD

Muncitor necalificat

-1 post la Alți Muncitori

Liftier

-4 posturi la  Compartiment Croitorie, Frizerie, Telefonie

Pompier

-1 post la Compartiment de Prevenire și Situații de Urgență

Portar

-1 post la Portari

Informatician grad: debutant-I SSD

-1 post la Serviciul de Informatică

Analist, programator, inginer de sistem grad: debutant-IA S

-1 post la Serviciul de Informatică

Inginer grad: debutant-IA

-1 post la  Serviciu Tehnic (F.I.R.C + F.I.R.I.S.)

Economist grad: debutant-IA

-1 post la Serviciul Financiar-Contabil

Referent de specialitate grad: debutant-I

-1 post la Serviciul Achiziții Publice-Contractare

Referent grad: debutant-IA

-1 post la Serviciul de Aprovizionare

Posturi temporar vacante, pe perioadă determinată cu normă întreagă:

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Bloc Operator-Sala de Operație Chirurgie

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Anestezie și Terapie Intensivă

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Secția Chirurgie generală

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Urologie

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Psihiatrie

Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Bloc Operator-Sala de Operație Obstetrică-Ginecologie

Îngrijitor curățenie

-1 post la Secția Dermatovenerologie

 

 

Candidații sunt rugați să se prezinte pentru ridicarea dosarelor de concurs și restituirea taxei de înscriere.

 

 

Concursul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director 1 post Director medical -post unic, se desfășoară în continuare conform calendarului de concurs afișat.

Manager,

Dr.Konrád Judith

 

–––––––––––––––––––-

 

ANUNȚ

concurs pentru post contractual conform H.G. 166/2023

 

 

Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita, organizează concurs, pentru următoarele posturi vacante  de medici coroborat cu  H.G. nr. 1336/08.11.2022:

 

– un post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an  de pregătire confirmat în specialitatea Medicină internă, funcție de execuție, durată nedeterminată la secția Medicină internă;

– un post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire confirmat în specialitatea Medicină internă, funcție de execuție, durată nedeterminată la Centrul de sănătate Vlăhița – Compartiment Medicină internă;

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

 

1. Formular de înscriere la concurs, în care să menționeze postul pentru care dorește să candideze(conform Anexa nr. 2 din HG nr.1336/2022,care este afișată pe site-ul spitalului);

2. Copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

3. Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

4. Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

5. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

6. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

7. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

9. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

10. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume  după caz;

11. Curriculum vitae, model comun European;

12. Copie după Carnetul de muncă sau adeverințe din care să reiasă vechimea în muncă;

13. Taxă de concurs 150 lei, se va achita la sediul unității.

 

Conform OMS nr.166/2023 concursul se organizează în maxim 90 de zile de la publicarea anunțului pentru posturile vacante de la publicarea anunţului pentru posturile temporar vacante.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului afișată pe site-ul Ministerului Sănătății.

 

Dosarele de concurs se depun la registratura Spiatului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes Lászlo nr. 2, tel. 0266324193/int.109, email: runos@spitalmciuc.ro, persoana de contact Fekete Klára.

Termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la publicarea acestui anunț simultan pe site-ul Ministerului Sănătății, pe site-ul spitalului www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro și pe portalul posturi@gov.ro, respectiv data de 30.05.2023, ora 15:00, la sediul Spitalului  Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.

 

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

  • Acte necesare:

Formular de înscriere

  • Bibliografia și Fișa postului se poate descărca aici:

Bibliografie
Fișa postului
Metodologie

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Deschide

  • Testare psihologică:

Deschide

  • Rezultat psihologic:

Deschide

  • Rezultatele probei scrise:

Deschide

  • Rezultatele probei practice:

Deschide

  • Rezultatele finale:

Deschide