A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház beutalt betegekre vonatkozó szabályzata

  

A szabályzat célkitűzése

Jelen okirat szabályozza a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba beutalt beteg jogait és kötelességeit, valamint azokat a szabályokat, amiknek alá kell vetnie magát, függetlenül biztosított vagy biztosítatlan mivoltától, egy egészségét érintő probléma megoldása során.

 

A szabályzat célja

A szabályzat célja az, hogy egy magatartási keretet hozzon létre a beteg terhére, valamint meghatározza azt a magatartást, amit elvárhat a kórház alkalmazottai és a közreműködők részéről.

 

Általános rendelkezések

Beteg alatt az az egészséges vagy beteg személy értendő, aki egészségügyi szolgáltatásokat vesz igénybe. A betegnek joga van, hogy emberi lényként tiszteljék, minden megkülönböztetés nélkül. A beteg a bennfekvés ideje alatt köteles betartani a jelen iratba foglalt viselkedési szabályokat,  hogy ne zavarja az orvosi tevékenységet, valamint optimális és biztonságos feltételeket lehessen számára biztosítani.

 

Az egészségügyi egységbe való beutalás

Előjegyzett beteg esetén a beutalás munkanapokon 8:00-10:00 óra között történik.

A beutalandó beteg éhgyomorra jelentkezik, hogy szükség esetén biológiai próbákat vehessenek tőle.

Beutaláskor a beteg magával hozza:

-a személyazonossági igazolványát és annak másolatát;

-gyerekek esetén születési bizonyítványt és annak másolatát;

-családorvos vagy szakorvos által kiállított beutalót;

-az egészségügyi kártyát vagy a Biztosítóház által kiállított, a biztosított státuszát igazoló okiratot (nyugdíjszelvény vagy munkahelyi igazolás a 903/2007. rendelet 1. számú mellékletének megfelelően, születési bizonyítvány, iskolai igazolás, szociális segély);

-előző vizsgálati vagy röntgeneredményeket, régebbi kibocsátókat;

-csészét, evőeszközöket;

-házicipőt, pizsamát és/vagy köpenyt;

-tisztálkodáshoz szükséges eszközöket (szappan, törölköző, fogkefe);

A járóbeteg rendelőn keresztül beutalt betegek kötelesek betartani az orvosi rendelőben kapott, a beutalásra vonatkozó utasítást.

A beutalás a Sürgősségi Betegellátó Egységen keresztül is történhet, ez esetben a betegek az itt kapott utasításokat kell betartsák.

 

Kórházon belüli magatartási szabályok

Az osztályon belül, a beteg köteles betartani az alábbi tevékenységi programot:

06:00 - 06:30 - a betegek ébredése, életfunkciók mérése, reggeli kezelés

06:30 - 07:30 - a betegek toalettje, a kórtermek és a betegek előkészítése a vizitre

07:30 - 08:30 - reggeli

08:30 - 09:00 - orvosi vizit a sebészeti osztályokon

09:00 - 12:00 - orvosi vizit, kezelések, vizsgálatok, a kezelőorvos konzultációja a medikális osztályokon

12:00 - 13:30 - ebéd

14:00 - 16:00 - pihenő program

16:00 - 19:00 - a kezelőorvos vagy az osztályvezető/részlegvezető javaslatára történő orvosi vizitek

17:00 - 18:30 - az ügyeletes orvos konzultációja, kontravizit, esti kezelés

18:30 - 19:00 - vacsora

22:00 - 06:00 - éjszakai alvás

22:00 - 06:00 - éjjeli vagy szükség esetén sürgősségi kezelések

A kontravizitnek minden osztályon egyedi programja van.

 

A betegnek jogában áll visszautasítani vagy leállítani egy orvosi beavatkozást, írásban magára vállalva a felelősséget a döntéséért.

A betegek kötelesek betartani a személyzet utasításait a felírt kezelést vagy az előírt vizsgálatokat illetően, valamint a gyógyszerbeadásra és a kezelések idejére vonatkozó tájékoztatásait.

           

A beteg rokonait, hozzátartozóit tájékoztatni lehet a kivizsgálások alakulásáról, diagnózisról, kezelésről, a beteg beleegyezésével.

A beteg köteles tisztességes viselkedést tanúsítani, megfelelő nyelvezetet használni a medikális és kisegítő személyzettel szemben, fizikai vagy verbális agresszió nélkül.

 

A kórterem elhagyása csak az osztály/részleg személyzetének előzetes tudtára adtával megengedett.

A magas járványügyi kockázatot jelentő területeken más kórtermekbe bemenni szigorúan tilos.

Az orvosi vizitek idején a beteg a kórteremben tartózkodik.

A beteg köteles még:

-a kórház javaira vigyázni a bennfekvés egész ideje alatt, és értesíteni a személyzetet, ha meghibásodást/hiányt tapasztal;

-a beutaló irodában megőrzésre leadni a jelentősebb javakat és értékeket;  

-hogy ne dohányozzon az intézmény területén;

-hogy ne vigyen szeszes italt, mérgező anyagokat/kábítószereket a kórházba;

-ne folytasson vallásos/politikai meggyőző tevékenységet a kórház területén;

-ne tárolja személyes csomagját vagy más ruházati cikkeket látható helyen;

-az orvosi vizit idején a mobiltelefont lehalkítani, elektronikus eszközökek (kamerát, fényképezőgépet, laptopot stb.) nem használni;

-a kórterem ajtaját csukva tartani,a szellőztetés ugyanis az ablakon át történik, naponta többször;

-a kórteremben virágot nem tartani;

-a tisztaságot, rendet és a kórterem berendezési tárgyainak épségét megőrizni.

 

Kibocsátáskor a beteg jó állapotban adja le a kórterem felszerelését, tartozékait az asszisztensnek.

Élelmiszerek, üveges italok tárolása tilos az éjjeliszekrényen, az ablakpárkányon vagy azon kívül. A hozzátartozók által behozott élelmiszerek kizárólag az osztályon erre a célra kijelölt hűtőkben tarthatók. Hozzátartozók által behozott élelmiszerek azonnali használatra valók. A kórház nem vállal felelősséget a kezelőorvos által elrendelt étrend be nem tartása esetén, valamint a hozzátartozó által behozott élelmiszerek tárolási feltételei miatt sem. Az étkezés a kórteremben/ebédlőben történik, az étkeztetési program, valamint a higiéniai és tisztasági szabályok betartása mellett.

A személyzet által javasolt, részleges vagy teljes tisztálkodás naponta kötelező. A mozgásképtelen beteg mosdatását a kisegítő személyzet végzi, ilyenkor a látogatók elhagyják a kórtermet.

Betegnek az oxigénberendezésekhez vagy orvosi felszereléshez hozzányúlni TILOS. Ezen berendezések különböző olajokkal vagy vazelinnel bekent kézzel érintkezve robbanásveszélyesek.

Szigorúan tilos a mobiltelefon használata olyan helyeken, ahol “Zavarja az orvosi műszereket“ figyelmeztetés van kitéve.

Elektronikus eszközöket csak más betegek és az orvosi tevékenység zavarása nélkül lehet használni.

A betegek kötelesek követni a kórház környezetvédelmi politikáját. Ebben az értelemben minden beteg szem előtt tartja, hogy az általa termelt minden maradék vagy háztartási hulladék a megjelölt szelektív hulladékgyűjtő urnába kerüljön (papír, üveg, műanyag, háztartási hulladék).

A szappannal és vízzel történő kézmosás kötelező a kórterembe való belépéskor és annak elhagyásakor, az illemhely használata után, étkezés előtt és után, valamint különböző egyéb tevékenységek után.

Az osztály elhagyása interklinikai konzultáció vagy kivizsgálás miatt a személyzet tudtával történik, külön kijelölt személy kíséretében (asszisztens, ápoló, beteghordár).

Tilos a betegeknek, hozzátartozóknak belépni a nyilvános hozzáférést tiltó területekre: műtő, szülőszoba, kezelők, sterilizáló, laboratóriumok, titkos dokumentumok irodája, raktárak, lerakatok, élelmiszerblokk. A beteg kórlapját a bennfekvés ideje alatt az orvosi személyzet (orvosok, asszisztensek) irodáiban tartják, betartva a kötelező titoktartást a személyes és orvosi adatokat illetően, a 46/2003. számú rendelet értelmében. A beteg hozzáférése a kórlaphoz közvetlenül a jogi gondozókon és a beteg által kinevezett orvosokon keresztül, a  46/2003. számú törvénnyel, a 386/2004. számú minisztériumi rendelettel (mely a betegek jogai érvényesítésének jóváhagyására vonatkozik), valamint a 487/2002. számú (a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel) törvénnyel összhangban történik.

A kórlap körforgása a beutalástól a kibocsátásig: beutaló iroda - osztály - beutaló/kibocsátó iroda - statisztika - irattár.

 

Jogok és kötelezettségek

A bennfekvés egész ideje alatt a beteg a hatályos jogszabályok által biztosított minden jogot élvezhet, igénybe veheti a kórház személyzete által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat és ápolást. A törvény által szabályozott jogkategóriák a következők:

- Az orvosi információkhoz való jog

- A betegnek az orvosi beavatkozásba való beleegyezésének a joga

- A betegnek az adatvédelemhez és a magánélethez való joga

- Jogok a szaporodás területén

- Kezeléshez és ápoláshoz való jog

- Másik orvosi vélemény kérésének és megszerzésének joga

- Az önkéntes kibocsátáshoz való jog

A fenti, a 46/2003. számú törvény és a 386/2004. számú minisztériumi rendelet által biztosított jogok minden osztály hirdetőtáblájára ki vannak függesztve, és minden beteg tudomást vehet róluk.

 

Látogatási program a bennfekvő beteg hozzátartozóinak

A bennfekvő beteg látogatásának programja a következő:

- Hétfő - péntek: 15:00-17:30

- Szombat, vasárnap, hivatalos ünnepek: 10:00-12:00 és 15:00-17:30

Egy több mint három ágyas kórteremben fekvő beteg esetén a látogatók száma maximum 3 lehet, és egyszerre csak 2 beteg látogatható. Ha ennél több beteg látogatására van igény, a látogatás időtartamát 30 perc/látogató/napra kell csökkenteni.

Bármely osztályra/részlegre beutalt beteg hozzátartozói, ha erre igény van, beszélhetnek közvetlenül a beteg kezelőorvosával, annak munkaideje alatt, az osztályvezető/részlegvezető főorvos által meghatározott, az orvosigazgató által jóváhagyott, és az osztály/részleg bejáratánál, jól látható helyen kifüggesztett program betartásával. A kifüggesztett programot pontosan be kell tartani.

Látogatóknak vagy kísérőknek tilos a beteg ágyára ülni. A látogatóknak, szocializálás számára fenntartott terület az osztály ebédlője vagy folyosója. A látogatók kötelesek pontosan betartani a Megyei Sürgősségi Kórházba való belépési szabályzat által előírtakat. Indokolt esetben, a kezelőorvos vagy ügyeletes orvos korlátozhatja a látogatási időt. A kórház fenntartja azon jogát, hogy korlátozott időre csökkentse/megváltoztassa a látogatási programot.

 

Szankciók (Büntetések)

A kórházi rendszabály be nem tartása esetén a beteg a törvény előtt felel más betegeknek vagy a kórháznak okozott károk miatt.

A intézményben való dohányzásra vonatkozó előírások be nem tartása esetén 100 lejtől 500 lejig terjedő pénzbüntetés alkalmazható, a hatályos jogszabályok (a dohánytermék-fogyasztás hatásainak megelőzésére és leküzdésére vonatkozó, a 349/2002. számú törvény 10. cikkelyének a) pontja) értelmében.

A fenti szabályzat be nem tartása a beteg kibocsátását vonhatja maga után.

A látogatási program és feltételek be nem tartása feljogosítja a kórház vezetőségét arra, hogy az adott beteg esetén felfüggesszen minden látogatást, a beutalás egész időtartamára.

  

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház személyzetére vonatkozó magatartási szabályzat

 

 

Menu