În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-Cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director în spitalele publice, modificat prin Ordinul nr. 954/2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează: 

Director financiar-contabil (1 post);

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criiterile generale și specifice:

Criterii generale:

- au domiciliul stabil în România;

- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

- au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente: 

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i) proiectul de specialitate;

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Rezultatele selecției dosarelor se afișează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă, pe site-ul unității: www.spitalmciuc.ro şi pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro, prin înscrierea mențiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al unității se va organiza în data de 15.05.2019, ora 10:00-proba scrisă, respectiv data de 17.05.2019, ora 10:00-susținere orală a proiectului de specialitate, ora 12:00-interviul de selecție, la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, Jud. Harghita (în bibliotecă).

Dosarul de înscriere va fi depusă la secretarul comisiei de concurs (la serv. RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc) de la apriția acestui anunț până la data de 06.05.2019, între orele: 8:00-15:00.

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la telefonul nr. 0266-324193, interior 109, serviciul RUNOS la secretarul comisiei de concurs, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi pe site-ul unităţii www.spitalmciuc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

Bibliografie

Metodologie

Calendar de organizare a concursului

Teme-cadru pentru lucrare de proiect

 

Rezultatul selecției dosarelor: se poate descărca aici

Rezultatele probei scrise: se poate descărca aici

Rezultatele interviului: se poate descărca aici

Rezultatele finale: se poate descărca aici

 

Menu
Go to top