ANUNŢ ANULARE CONCURS

 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc anulează concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat zidar grad: I-IV, 1 post la Serviciul Tehnic (F.I.R.I.S.) pe perioadă nedeterminată, organizat în perioada de 09.04.2019-12.04.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul nr. 0266-324193, int.109 la Serviciul RUNOS.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

  ---------------------------------------------------------------------

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs în perioada 09.04.2019-12.04.2019 conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 497/2010 pentru următoarele posturi vacante:

 

Posturi vacante pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:

1) Kinetoterapeut - 1 post la Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie

2) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 2 posturi la Compartiment Neurochirurgie

3) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 1 post la Secția Pediatrie

4) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 1 post la Secția Medicină Internă

5) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 1 post la Serviciul de evaluare și statistică medicală

6) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 1 post la Secția Neonatologie

7) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 1 post la Secția Neurologie

8) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 1 post la Compartimentul Chirurgie Artroscopică

9) Infirmier - 1 post la Secția A.T.I.

10) Îngrijitor de curățenie - 1 post la Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală

11) Muncitor calificat instalator sanitar grad: I-IV - 1 post la Serviciul tehnic (F.I.R.I.S.)

12) Muncitor calificat zidar grad: I-IV - 1 post la Serviciul tehnic (F.I.R.I.S.)

13) Consilier juridic grad: debutant-IA - 1 post la Serviciul de achiziții publice-aprovizionare

Cerințe: diplomă de licenţă juridic.

 

Posturi temporar vacante pe perioadă determinată, cu normă întreagă:

1) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 1 post la Compartiment pediatrie Vlăhița

2) Asistent medical generalist grad: debutant-principal - 1 post la Compartiment boli cronice Vlăhița

 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar. La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:

- îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

- copia actului de identitate;

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în  specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 în copie şi Raportul Revisal după data de 01.01.2011;

- cazierul judiciar - în original;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare - în original;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;

- pentru asistenţii medicali certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;

- adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;

- chitanţa de achitare a taxei de participare, care se achită la caseria spitalului;

Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

1) Kinetoterapeut

- nivelul studiilor: diplomă de licenţă în specialitate;

- vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul;

2) Asistent medical generalist

- nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate și diplomă de bacalaureat;                     

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul;

3) Infirmier

- nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală, certificat de calificare;                                

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul;

4) Îngrijitor de curățenie

- nivelul studiilor: școală generală;                                

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul;

5) Muncitor calificat I-IV-instalator sanitar

- nivelul studiilor: școală generală, diplomă sau certificat de calificare în meseria instalator sanitar;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul;

6) Muncitor calificat I-IV-zidar

- nivelul studiilor: școală generală, diplomă sau certificat de calificare în meseria;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul;

7) Conslilier juridic grad: debutant-IA

- nivelul studiilor: diplomă de licenţă în domeniul juridic;

- vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul.

 

Desfăşurarea concursului:

- 3 aprilie 2019, ora 12:00: selectarea dosarelor de concurs;

- 9 aprilie 2019, ora 13:00: proba scrisă;

- 12 aprilie 2019, ora 13:00: proba interviu;

Probele se susţin în limba română.

 

Dosarele de înscriere vor fi depuse la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2,  în perioada 22.03.2019-01.04.2019, în intervalele orare: 8:00-14:00, conform cerințelor HOTĂRÂRII  nr. 497/2010, cu îndeplinirea criteriilor generale.

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii, pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc: www.spitalmciuc.ro, precum și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la secretariatul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc în termen de 24 de ore de la data afişării.

Răspunsul se comunică în termen de 24 de ore de la data depunerii.

Bibliografia, formularul de înscriere, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante sunt publicate pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc: www.spitalmciuc.ro, precum și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro, şi sunt afişate la sediul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon: 0266/324193, interior 109.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith 

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului

Fișa de înscriere pentru concurs

Bibliografia și fișa postului se poate descărca aici:

Bibliografie Kinetoterapeut

Bibliografie Asistent medical generalist: Tematică scris, Tematică oral

Bibliografie Asistent medical la statistică

Bibliografie Infirmier

Bibliografie Îngrijitor de curățenie

Bibliografie Zidar

Bibliografie Instalator

Bibliografie Consilier juridic

Fișa postului Kinetoterapeut

Fișa postului Asistent medical generalist

Fișa postului Infirmier

Fișa postului Îngrijitor de curățenie

Fișa postului Zidar

Fișa postului Instalator

Fișa postului Consilier juridic

  

Rezultatul selecției dosarelor: se poate descărca aici

Rezultatele probei scrise: se poate descărca aici

Rezultatele interviului: se poate descărca aici

Rezultatele finale: se poate descărca aici

 

Menu
Go to top