REZULTAT

Rezultat final

Rezultat

Rezultatul selectiei dosarelor

Proiecte de management ale candidaților admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere:

Fülöp Enikő

Dr. Konrád Judith

 

ANUNȚ

 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în conformitate cu OMS nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1409/2018, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc (numit, în continuare, pe scurt regulament).

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, Jud. Harghita, în Biblioteca spitalului.

Perioada de desfășurare a concursului: de la data publicării anunțului până la data de 07.03.2019.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

 1. a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. b) etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în sala Bibliotecii Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, și va avea loc în data de 28.02.2019, orele 11.00.

 

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat, doctorat, competență sau atestat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;
 8. h) nu sunt membrii Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Dosarele de înscriere se depun în plicuri sigilate, în perioada de la data publicării anunțului până la 18.02.2019, în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 8.00 - 14.00, la registratura Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, printr-o adresă/scrisoare de intenție destinată spitalului și în atenția președintelui Comisiei de concurs.

Adresa/scrisoarea de intenție se va înregistra la sediul/registratura spitalului.

Vă rugăm să specificați pe plicul sigilat următoarele: „Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcției de manager - persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Plicul va fi desfăcut în plenul Comisiei de concurs, de către secretar, care va încheia un proces-verbal cu această ocazie.”

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitarprevăzute la art. 1, alin. (1), lit.c) al regulamentului, ori a diplomei de masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului din care rezultă că acesta nu are antecedente penale și îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
 15. o) declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale, completată conform modelului prevăzut înAnexa nr. 3la regulament.

 

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Totodată, candidatul va trata în mod obligatoriu, viziunea managerială privind modalitatea de îndeplinire a criteriilor necesare pentru clasificarea spitalului în categoria II., etapele necesare, precum și îndeplinirea criteriului referitor la desfășurarea activității de învățământ și cercetare științifică medicală, precum și de educație continuă.

Fiecare temă trebuie să fie elaborată astfel încât să fie măsurabilă conform indicatorilor prevăzuți în Anexa nr. 4 la regulament, motivând eventualele abateri de la valorile  nivelului minim.

Modelul-cadru al grilei generale de evaluare a proiectului de management, prevăzut în Anexa nr. 1 la regulament, poate fi adaptat de către comisia de concurs (Art.20, alin.(3)).

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15 - 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Toate documentele personale trebuie să fie semnate pe fiecare pagină scrisă de către candidați, inclusiv Proiectul de management.

Bibliografia, regulamentul și temele, respectiv structura pentru proiectul de management sunt publicate pe portalul posturi.gov.ro, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății, la secțiunea „concursuri manageri”, pe site-ul spitalului www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Județean Harghita www.judetulharghita.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, în data de 30.01.2019, orele 11.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoană care și-a manifestat intenția de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., și eventuale întrebări adresate candidaților în legătură cu proiectul de management, până la data de 27.02.2019, orele 11.00, cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare va fi confirmată de comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0266-207 700, interior 1206, și 
0744-600 572.

 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Persoanele de contact:

doamna Antal Renáta, secretarul comisiei de concurs, și

 

doamna Zonda Erika, președintele comisiei de concurs

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita

 

Bibliografie pentru concursul de ocupare a funcției de manager - persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc:

 1. Domeniul legislativ:
 2. LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, TITLUL VII Spitalele
 3. ORDIN al ministrului sănătății nr. 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare
 4. ORDIN al ministrului sănătății nr. 1408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență
 5. HOTĂRÂRE Nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare
 6. Ordin nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare
 7. Ordin nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
 8. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public
 9. Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetului de servicii și a Contractului Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare
 10. LEGE Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare
 11. LEGE Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 12. LEGE Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
 13. LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 14. Domeniul managementului sanitar:

Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar:

MANAGEMENTUL SPITALULUI

Editura Public H Press, București, 2006

Manual pentru cursul de management spitalicesc 2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

 

Având în vedere sesizarea primită cu privire la ivirea unor situații de conflict de interese, imprevizibile la momentul desemnării membrilor comisiei, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc se anunță anularea concursului programat pentru data de 25.09.2018, organizat pentru ocuparea funcției de manager - persoana fizică a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Reorganizarea concursului se va face la o dată ulterioară care va fi comunicată pe pagina de internet a spitalului, pe portalul posturi.gov.ro, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății, la secțiunea ”concursuri manageri”, pe site-ul Consiliului Județean Harghita și va fi afișată la sediul spitalului. 

 

Președintele Consiliului de administrație

Zonda Erika

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS

 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc anunță că în vederea evitării unor situații de conflict de interese, imprevizibile la momentul desemnării membrilor comisiei, prin Hotărârea nr. 20/2018 a decis suspendarea organizării concursului pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică a Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, care era programată în data de 25.09.2018, orele 12,00 - susținerea proiectului de management.

 

Procedura de organizare și desfășurare a concursului suspendat se va relua la o dată ulterioară care va fi comunicată pe pagina de internet a spitalului, pe portalul posturi.gov.ro, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății, la secțiunea ”concursuri manageri”, pe site-ul Consiliului Județean Harghita și va fi afișată la sediul spitalului. 

 

Președintele Consiliului de Administrație

Zonda Erika

 

Miercurea Ciuc, la data de 13.09.2018

 

Anunț suspendare concurs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

 

 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în conformitate cu OMS nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 386/2018, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, Jud. Harghita, în Biblioteca spitalului. 

Perioada de desfășurare a concursului: de la data publicării anunțului până la 04.10.2018.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

 1. a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. b) etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în sala Bibliotecii Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, și va avea loc în data de 09.2018, orele 12.00.

 

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;
 8. h) nu sunt membrii Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

 

Dosarele de înscriere se depun în plicuri sigilate, în perioada de la data publicării anunțului până la 10.09.2018, în zilele lucrătoare, luni - vineri, între orele 8.00 - 14.00, la registratura Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, printr-o adresă/scrisoare de intenție destinată spitalului și în atenția președintelui Comisiei de concurs. 

Adresa/scrisoarea de intenție se va înregistra la sediul/registratura spitalului.

Vă rugăm să specificați pe plicul sigilat următoarele: „Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcției de manager - persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc. Plicul va fi desfăcut în plenul Comisiei de concurs, de către secretar, care va încheia un proces-verbal cu această ocazie.”

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, prevăzute la art. 1, alin. (1), lit. c) al Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 

Tema proiectului de management este: Criterii minime obligatorii pentru clasificarea spitalului în categoria II, etapele necesare, adaptată la problemele Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc.

Toate documentele personale trebuie să fie semnate pe fiecare pagină scrisă de către candidați, inclusiv Proiectul de management. 

Bibliografia, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita și tema, respectiv structura pentru proiectul de management sunt publicate pe portalul posturi.gov.ro, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății, la secțiunea „concursuri manageri”, pe site-ul spitalului www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Județean Harghita www.judetulharghita.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, în data de 21.08.2018, orele 12.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului. 

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoană care și-a manifestat intenția de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.și Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., și eventuale întrebări adresate candidaților în legătură cu proiectul de management, până la data de 24.09.2018, orele 12.00, cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare va fi confirmată de comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare. 

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0266 207 700, interior 1206, și 0744 600 572.

 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc

Persoanele de contact:

doamna Antal Renáta, secretarul comisiei de concurs

doamna Zonda Erika, președintele comisiei de concurs

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita

 

Bibliografie pentru concursul de ocupare a funcției de manager - persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc:

 1. Domeniul legislativ:
 2. LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, TITLUL VII Spitalele
 3. ORDIN al ministrului sănătății nr. 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare
 4. ORDIN al ministrului sănătății nr. 1408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență
 5. HOTĂRÂRE Nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare
 6. HOTĂRÂRE Nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare
 7. Ordin nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare
 8. Ordin nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
 9. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public
 10. Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetului de servicii și a Contractului Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare
 11. LEGE Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare
 12. LEGE Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 13. LEGE Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
 14. LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 15. Domeniul managementului sanitar:

Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar:

MANAGEMENTUL SPITALULUI

Editura Public H Press, București, 2006

Manual pentru cursul de management spitalicesc 2006

Despre Spital:

Menu
Go to top